Even goede vrienden

Hieronder een toelichting op mijn keuze om in een apart lemma stil te staan bij het fenomeen 'volwassen rollenspel', wat voor verwarring kan zorgen. Vooral ook voor de bezoekers die 'later hebben ingeschakeld'. Zoals eerder toegelicht werd het in zekere zin afgedwongen door maatschappelijke processen waar ik geen invloed op uit kan oefenen. Waardoor bezoekers enquêtes die hier ooit stonden zagen als een invitatie tot 'rollenspel', waar dat niet zo bedoeld was. 

 

Als 'volwassen rollenspel' met 'Ouderwetse straf' als thema exclusief een libido gedreven activiteit was, leidend tot het bevrijdende orgasme, was ik snel klaar geweest. Dan was één bijdrage wel genoeg geweest. En waar er mensen zijn die menen dat degenen die in dat volwassen spel straf krijgen het slachtoffer zijn van 'sadisten' en 'voyeurs', zou ik zelfs die ene bijdrage nooit geschreven hebben, als ik die kijk op deze menselijke activiteit gedeeld zou hebben. 

 

Onverbiddelijk oordelen er mensen die zelf wel waardering hebben voor 'Ouderwetse' opvoedkundige methoden, maar dan als straf, en niet als spel, afkeurend over de speelse variant. En omgekeerd oordelen de 'rollenspelers' in meerderheid afkeurend, of op zijn minst terughoudend, over de inzet van die methoden als daadwerkelijke straf. Op een kleine groep na, die vooral erg met zichzelf in de knoop ligt, en gekweld wordt door elkaar uitsluitende gevoelens, emoties en gedachten.

 

Dat 'Ouderwets' in dit verband niet staat voor een vast omlijnd waardensysteem waarin geen ruimte is voor een liberale kijk op libido gedreven activiteiten heb ik op mijn blog al uitgelegd. Meerdere malen zelfs. De normen en waarden zelf zijn niet onlosmakelijk verbonden met de opvoedkundige methoden. Liberaal, socialist, communist, fascist of religieus geïnspireerd was niet bepalend voor de vraag of men 'Ouderwetse' opvoedkundige methoden hanteerde, of aan 'Moderne' inzichten de voorkeur gaf. Pas in onze tijd, waarin we bij wet hebben vastgelegd dat die 'Ouderwetse' methoden verboden zijn, maken ze onderdeel uit van een collectief normen en waardensysteem, en kan er niet meer over gesproken worden in termen van effectiviteit. 

 

Met andere woorden, wie zich nu uitspreekt vóór 'Ouderwetse' opvoedkundige methoden, krijgt volautomatisch een stigma opgeplakt als iemand die 'rechts' is. Bij voorkeur een 'fascist'. Dat gaat zelfs zo ver, dat waar ouders gebruik maakten van 'Ouderwetse' opvoedkundige methoden, dat wordt toegeschreven aan een 'Gereformeerde' indoctrinatie, of de 'Streng Katholieke' opvoeding die de ouders zelf hadden genoten, ook al waren ze politiek liberaal, socialist, of communist. Wat dan weer een miskenning is van het gegeven dat veel Christenen een uitgesproken 'pacifistische' houding hadden en propageerden dat je de 'andere wang' moest toekeren. 

 

Mijn stelling is derhalve, dat vóór 'Ouderwets' uit de gratie raakte, ouders kozen op grond van de vraag wat effectief was, in hun ogen. Daarbij leunden ze uiteraard op hun eigen ervaringen, en wat gangbaar was in de samenleving. Als zodanig was een wat bredere dialoog zeker verfrissend, en waar het ouders op het spoor zette van methoden die ze anders nooit zouden hebben overwogen, terwijl ze voor alle direct betrokkenen beter waren, hoort u mij niet mopperen. 

 

Dan terug naar dat 'rollenspel'. Ongetwijfeld zijn er mensen die er een orgastisch genoegen aan beleven. Er is een weelde aan menselijke activiteiten die allen bij machte zijn dat teweeg te brengen, in de literatuur aangeduid als een 'fetisj', omdat het afleidt van de voortplanting. Mijn stelling is echter dat het uw lichaam is, en of de bevrediging van uw lusten schadelijk is, of niet, is zeker een kwestie die niet onbesproken moet blijven, maar wie maat weet te houden en anderen geen schade berokkent, vindt mij niet op zijn of haar pad. Zelf ben ik niet homoseksueel, en niet transgender, maar wie ben ik om u te vertellen dat u daar onmiddellijk mee op dient te houden? Bepaalde excessen binnen die geaardheid mogen best benoemd worden, zoals ook heteroseksuele uitspattingen een valide punt van discussie kunnen zijn. 

 

Waar een 'fetisj' oorspronkelijk betekende dat het een voorwerp zou zijn met bovennatuurlijke krachten, zoek ik het meer in ons hoofd, en niet in het voorwerp, of 'krachten' die er op uit zijn ons te verleiden. En dat brengt mij ertoe te constateren dat we het hier hebben over een ondoorgrondelijk fenomeen, opgehangen aan een weelde van menselijke begeerten en gedachten, en zeker niet exclusief terug te voeren op de geslachtsdrift. Het beeld dat ik ervan heb is dermate breed geschakeerd, dat ik er zelfs sterk toe neig die geslachtsdrift te zien als een sluitpost. Zoals de liefde van twee mensen (hopelijk) ook niet alleen over 'van dattum' gaat. En 'van dattum' ontbreekt in de liefde die we voelen voor onze kinderen. 

 

De bespreking van dat aspect van de menselijke belevingswereld raakt aan de vraag met welke normen en waarden we onze kinderen willen opvoeden, en hoeveel ruimte we hen willen bieden om zichzelf te zijn, ook als het ons tegen de haren instrijkt. Maar ik zag geen mogelijkheid (meer) om dat bespreekbaar te maken op dit blog, terwijl ik er door de 'vraagkant' ook niet overheen kon stappen alsof het niet bestond. Vandaar een apart lemma op deze website exclusief over dat thema. Waarvoor echter hetzelfde geldt als voor dit blog: Ik ben niet uw 'voorganger'. Waar dat wat ik schrijf u tegen de haren instrijkt, of waar u er zelfs aanstoot aan neemt, bied ik u mijn verontschuldigingen aan, omdat dat niet de vooropgezette bedoeling is. Anders dan veel bloggers ben ik er niet op uit om te provoceren, en ik pretendeer niet dat ik u bij de hand kan nemen om u naar een betere wereld te leiden. 

 

Controversiële onderwerpen zijn bijna altijd ook buitengewoon complex. Er zitten talloze kanten aan, velen aan het oog onttrokken door het taboe dat er op rust, of de (valse) schaamte van mensen om te erkennen dat het ze bezighoudt. U vindt hier niet de 'Waarheid', maar een particulier denkraam dat in veel opzichten wellicht toleranter is dan dat van u. Doe er uw voordeel mee, of zoek een andere website op waar u zich meer op uw gemak voelt. Even goede vrienden.

Go Back