Introductie

Vergeet ‘ouderwets’, en vergeet ‘opvoeding’. Het ‘rollenspel’ is bij uitstek een moderne  manier om grip te krijgen op je leefomgeving, en begrip te kweken voor anderen. Het wordt ingezet voor therapeutische en educatieve doeleinden, naast zuiver recreatieve toepassingen. 

 

In mijn eigen jonge jaren, voor de introductie van de ‘games’, waren het juist de kinderen die opgingen in ‘rollenspel’, waar zij ‘vader-en-moedertje’, ‘ziekenhuisje’, ‘schooltje’, ‘cowboytje en indiaantje’, of ‘boef en politieagent’ speelden, en zo spelenderwijs dingen leerden over complexe zaken waar volwassenen mee te maken krijgen. 

 

Waar volwassenen in een ‘rol’ kropen, was dat om bij te dragen aan de mystieke wereld van het kind. Zoals tijdens het Sinterklaasfeest, waarbij ‘oom Piet’ als Sinterklaas, en de al wat oudere neven en nichten onherkenbaar geschminkt als ‘Zwarte Piet’, langskwamen met complimenten en cadeaus voor de kinderen die zich goed hadden gedragen. En met de roede en een vermanend woord voor de ondeugende kinderen. Die vervolgens echter niet werden overgeslagen met de cadeaus. Maar tegenwoordig mag dat niet meer, en moet ‘die dikke van de Jumbo’, zoals iemand schreef, herkenbaar als ‘roetveegpiet’ in beeld, omdat anders volwassenen in de war raken.

 

Wie in deze tijd als formeel volwassen burger de rechter vraagt om twintig jaar jonger te mogen zijn, krijgt een uitnodiging voor liefst twee praatprogramma’s. En hoewel de rechter er vermoedelijk niet in mee zal gaan, geeft het wel aan dat we meer zijn gaan hechten aan hoe we onszelf willen zien, en geen boodschap meer hebben aan wie we zijn. 

 

Bij ‘games’ kruipen zowel kinderen als volwassenen in de huid van een ander, maar komt er een geprogrammeerde reactie van een stukje software. Daarbij gaat het allang niet meer over alledaagse kwesties, maar over een permanente staat van oorlog, en andere tamelijk huiveringwekkende excessen. 

 

Waar ik nadrukkelijk werd geconfronteerd met een veranderende realiteit, was waar volwassen bezoekers van deze website, en mijn blog, in de war raakten, en blijkbaar dachten dat ik hen uitnodigde om te ‘spelen’. Het noopte mij om de enquêtes die ik enige tijd op deze site had staan te schrappen, omdat ik aanwijzingen kreeg dat er mogelijk mensen waren die er een handreiking in zagen voor het betreden van een fantasiewereld, waardoor de antwoorden onbetrouwbaar werden, vanuit mijn perspectief. 

 

Het is niet ongebruikelijk om in enquêtes mensen uit te nodigen om in de huid van een ander te kruipen, om zo te achterhalen hoe zij gehandeld zouden hebben indien..... In die vorm is het geen uitnodiging om er een ‘spel’ van te maken. Maar het opent wel een ‘Doos van Pandora’ als je tegelijk de anonimiteit garandeert, uit respect voor de privacy van betrokkenen, bij het beantwoorden van vragen over omstreden kwesties. 

 

Op mijn blog heb ik al enkele keren duidelijk gemaakt dat ik niet de ambitie heb mijzelf tot norm te verheffen, en ook zeker niet wil afdwingen dat volwassenen in hun keuzes worden beperkt, zolang zij anderen geen schade toebrengen. Of iemand opgaat in een ‘rol’ uit therapeutische, educatieve, of recreatieve overwegingen, of een combinatie daarvan, en daar meerwaarde uit haalt, gaat mij in principe niet aan. Maar ik merkte dat het, voor mijzelf, steeds lastiger werd om duidelijk te maken dat ‘ouderwetse opvoeding’ over iets anders gaat dan wat volwassenen uit eigen vrije wil introduceren in hun eigen leven als een ‘rol’ die zij af en toe, veelvuldig, of nagenoeg permanent spelen.

 

Die verwarring vraagt erom te worden geadresseerd. Negeren is mijzelf een rad voor ogen draaien. Blijkbaar is de tijd voorbij dat het onderscheid voor iedereen helder was. Dus heb ik besloten om naast mijn blog een aparte reeks bijdragen te publiceren over het fenomeen ‘rollenspel’. Niet slechts in het licht van de context van ‘nagespeelde opvoedkundige ingrepen’, maar daar zal de nadruk wel op liggen, omdat uit die hoek voor mij, met dit blog, de wind waait. Van mensen die zich daar aan overgeven, of met de gedachte spelen, krijg ik post. Maar het fenomeen is zeker niet beperkt tot die vorm, die op het geheel vooralsnog slechts een bescheiden omvang heeft, naar ik veronderstel.

 

Onderstaande beschouwingen hebben geen enkele formele basis. Het zijn niet meer dan zuiver persoonlijke gedachten waar u mee mag doen wat u goeddunkt. Op geen enkele wijze zijn die beschouwingen bedoeld als handleiding, of een poging om u te beïnvloeden, voor of tegen beschreven praktijken. Ook waar ik stellig klink claim ik geen bijzondere expertise, of persoonlijke ervaring. Daarbij betekent het tonen van begrip nog niet dat ik de beschreven praktijk acceptabel vind voor mijn eigen leven. Waar u de behoefte voelt kunt u mij via de mail bereiken, maar bespaar mij de 'sappige' details van seksueel getinte avonturen, en foto's, filmpjes en andere bijgesloten 'files'. 

 

In alle gevallen waarin u hulp nodig heeft om met relevante gevoelens en gedachten die u benauwend vindt te kunnen leven, raad ik u aan contact op te nemen met een therapeut of gespecialiseerde instelling.

 

1.

 

In mijn jonge jaren identificeerden kinderen zich met ‘rolmodellen’, maar tegen de tijd dat ze volwassen waren, waren ze volwassen, en waren ze zichzelf genoeg. Als regel. De alles omspannende invloed van ‘sterren’, en inmiddels ook fictieve figuren uit 'games' en tekenfilms op volwassen burgers was verwaarloosbaar. Er was doorgaans geen schisma tussen wie men op het werk was, en hoe men zich privé manifesteerde. Men was gewoon altijd en overal ‘Piet’ of ‘Ellen’. Best kans dat ze samen hun ‘geheimpjes’ hadden als het licht uit was, maar dat was privé.

 

Dat is radicaal veranderd met de opkomst van ‘Lifestyle’ als onderscheidend kenmerk van onze identiteit, waarbij desgewenst geschakeld kan worden tussen verschillende groepen voor verschillende momenten en situaties als men het idee heeft daar beter van te worden. Of conform pertinente instructies van degenen die bewaken wat 'politiek correct' is, en wat niet. Er is niet langer een noodzaak om consistent te zijn. 

 

Je kunt de zorg voor je eigen kinderen uitbesteden om tijd vrij te maken voor een actiegroep die zich inzet voor de verbetering van het lot van de kinderen elders op de wereld, die je niet kent. Je kunt met je privé-jet van ‘klimaatconferentie’ naar ‘klimaatconferentie’ vliegen. Je kunt bulken van het geld, terwijl je eist dat mensen die elke stuiver om moeten draaien meer belasting betalen, en jij minder. Je kunt jezelf afficheren als iemand die pal staat voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl je eist dat mensen met een mening die jou niet aanstaat de mond wordt gesnoerd.

 

We kiezen er steeds nadrukkelijker voor afstand te nemen van wie we werkelijk zijn, en wat we werkelijk willen, omdat mensen die er verstand van hebben ons voorhouden dat we ‘effectiever’ zijn als we ons conformeren aan een bepaalde ‘rol’. Op het werk krijgen we daarvoor speciale ‘trainingen’ die ons conditioneren als Pavlov-honden. En via ‘bladen’, kranten, de televisie, en middels films en ‘games’ wordt ons privéleven ingekleurd. En we geloven stellig dat het ons gelukkiger maakt. Maar ik houd mijn twijfels. Sterker nog, die worden met elke nieuwe dag, en elke nieuw eis van deze of gene 'minderheid' die we moeten ontzien, alleen maar groter.

 

De bestaande realiteit ontkennen gaat echter niet helpen die realiteit blijvend te veranderen, als die verandering indruist tegen onze 'aard'. Vandaar dat ik het hier nu raadzaam acht tenminste duidelijkheid te scheppen, om verwarring te voorkomen. Het is daarbij, helaas, onrealistisch om te denken dat ik al doende misverstanden zal weten uit te bannen, maar ik doe mijn best. Van uw kant kunt u mij helpen door niet stilzwijgend uw eigen conclusies te trekken, maar waar nodig om opheldering te vragen, of de discussie over omstreden punten aan te gaan. Ik ga die discussie niet uit de weg, zolang het beschaafd blijft, en ik er de tijd voor vrij kan maken.

 

2.

 

Voordat ik mijn licht laat schijnen over 'rollenspel' in de context van 'ouderwetse opvoeding', is het van belang om te benadrukken dat ik mij hier, zeker in die context, exclusief zal richten op 'rollenspel' waarbij  alle betrokkenen zich ervan bewust zijn dat zij een 'rol' hebben, en handelen conform een vooraf bereikte consensus.

 

In de dagelijkse praktijk komen we constant mensen tegen die welbewust zichzelf verloochenen, en een 'rol' spelen, om anderen beter 'van dienst' te kunnen zijn. Veelal is dat het gevolg van specifieke training, of iemand imiteert in een bepaalde omstandigheid een 'rolmodel' om anderen te imponeren, omdat dat op de televisie, of in de film, of het 'pop-podium' ook succesvol is. In die gevallen is het een 'leugentje om bestwil'. Als iemand er in slaagt het lange tijd vol te houden, kan het een 'tweede natuur' worden. Het kan ook ondraaglijke spanningen oproepen.

 

Dat soort 'dienstbaarheid' zien we ook wel terug in visies op gezin en samenleving in de jaren vijftig en zestig, waarin door christelijke groeperingen en humanisten werd opgeroepen tot het (deels) wegcijferen van jezelf, ten bate van het collectief. Dat vloekt met het individualisme, het streven naar de verbetering van de eigen 'effectiviteit', en pleidooien voor de erkenning van een 'Safe Space' waar het nu over gaat. 

 

Bij 'rollenspel' gaat het om een 'inclusieve' verandering van de totale persoonlijkheid zoals de omgeving die ervaart. Het gaat dus aanzienlijk verder dan concessies op grond van fatsoen of om anderen niet tegen het hoofd te stoten. 

 

In deze reeks bijdragen richt ik mij op 'rollenspel' waarbij financieel gewin of status niet de belangrijkste motivatie zijn. Zeker in de context van 'rollenspel' en 'ouderwetse opvoeding' staat mij dat nadrukkelijk tegen. Maar ik vind tegelijkertijd dat de regel hoe dan ook moet zijn dat je gedurende je leven beter zo dicht mogelijk bij jezelf kunt blijven. De motivatie om in een 'rol' te kruipen moet dus ongedwongen vanuit de betrokkene zelf komen. Het moet een keuze zijn, gebaseerd op een argument, of verlangen, om buiten 'jezelf' te treden.

 

Commerciële producties, of dat nou 'Hollywood' is, of 'Hilversum', 'reclame' of 'porno', waarbij iemand acteert, vallen dus nadrukkelijk buiten de beschouwing. Ook al kan er sprake zijn van een 'hybride' motivatie die niet exclusief is terug te voeren op 'geld verdienen' of het verlangen om 'beroemd' te worden. Mensen doen de meest krankzinnige dingen voor geld en/of status, maar daarbij is de 'rol' die ze accepteren van volkomen ondergeschikt belang vanuit mijn perspectief, en voor deze reeks beschouwingen niet interessant. 

 

Dat brengt mij bij het argument dat wat er overblijft in alle gevallen 'libido-gedreven' zou zijn. In die zienswijze wordt gesteld dat men zich over geeft aan het spelen van een 'rol' ten bate van 'seksuele opwinding'. Los van het gegeven dat ik die benadering veel te gemakkelijk vind, omdat de 'libido' in alles wat we doen is terug te vinden, waarmee het dus niks verklaart, is mij tevens gebleken dat het voor velen betekenisloos is, en er echt met de haren moet worden bijgesleept wil men dat staande houden. 

 

Dan nog blijven we zitten met de vraag of de behoefte om in een 'rol' te kruipen 'origineel' is, en reeds bij de geboorte is 'voorgeprogrammeerd' als een aanleg of voorkeur, of dat we te maken hebben met een ontwikkeling die valt te herleiden tot bepaalde concrete belevenissen die de originele 'standaardverlangens' een bepaalde kant op hebben getrokken. En wat zijn dan die 'standaardverlangens'? 

 

Naast degenen die 24/7 homoseksueel, of 'transgender' zijn, en niet de minste twijfel kennen, wemelt het in deze tijd van de mannen en vrouwen die soms, regelmatig, of vaak 'in de huid kruipen' van iemand met een homoseksuele voorkeur. Of die flirten met het idee dat ze niet typisch 'man' of 'vrouw' zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen, met inbegrip van pleidooien om je 'andere kant' te onderzoeken, spelen daarbij zonder enige twijfel een rol. En waar het spelen van zo'n 'rol' maatschappelijk profijt oplevert, zullen mensen die geen grote weerstand voelen er eerder aan toegeven, hoewel ze daarvoor afstand moeten nemen van hun alledaagse 'persona'. 

 

In de context van straf en geweld toegeven aan maatschappelijke druk om een bepaalde 'rol' te aanvaarden vind ik verwerpelijk. Straf en geweld is niet 'leuk' of 'lekker'. Maar zoals ik op mijn blog ook al veelvuldig heb benadrukt, zijn de handelingen en gevoelens die we associëren met straf en geweld niet voor iedereen gelijk. De één duikt moeiteloos in de 'rol' van 'schuldbewust sorry-zegger', ook al meent hij of zij er niks van, terwijl de ander erdoor in gewetensnood wordt gebracht, en alleen daarom al die 'rol' weigert te spelen. En ook als men het op zich wel meent, kan men voor zichzelf vinden dat het een hypocriete 'rol' is die men speelt, omdat het geen gewicht in de schaal legt. Een 'Uit de Gevangenis Zonder te Betalen'-kaartje. 

 

Mijn consequent herhaalde standpunt dat ik van mening ben dat volwassenen de vrijheid moeten hebben om zich te manifesteren zoals zij willen, mits ze anderen geen schade berokkenen, betekent nog niet dat ik mij kan verplaatsen in hun voorkeuren. Iemand die er naar hunkert om als 'slaaf' of 'slavin' door het leven te gaan, vind mij niet aan zijn of haar zijde als enthousiaste supporter. Ik ben mordicus tegen elke vorm van slavernij en zinloze wreedheid. Maar als iemand voor zichzelf van oordeel is dat het een zinvolle toevoeging is die het geluk van betrokkene naar een hoger plan brengt, en hij of zij brengt al doende geen schade toe aan anderen, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? 

 

3.

 

Volwassen 'rollenspel' en 'ouderwetse opvoeding' is een ongelukkige combinatie. De belevingswereld van de volwassene, alsmede zijn of haar fysieke ontwikkeling, maken projectie feitelijk onmogelijk, of ongeloofwaardig. En een omgekeerde projectie, vanuit een volwassen 'rollenspel' naar een opvoedkundige praktijk levensgevaarlijk! 

 

Hoewel in Nederland bij wet een eind is gemaakt aan straffen die in mijn jonge jaren nog heel gewoon waren in een opvoedkundige situatie, heb ik uiteindelijk besloten de enquêtes die hier stonden van de site te halen, om die reden. Ik had geen duidelijke aanwijzingen dat ze misbruikt werden voor volwassen 'rollenspel', maar kon het ook niet uitsluiten. En waar bezoekers die overduidelijk in die wereld van het volwassen 'rollenspel' vertoeven protesteerden tegen mijn openhartige beschrijving van een 'overleden praktijk', daalde de waarde van die enquêtes tot nul. 

 

Wat voor mensen flirten met, of geven zich over aan volwassen 'rollenspel' met als thema 'ouderwetse opvoeding'? Wie kruipen er, willens en wetens, in de rol van het 'kind', terwijl ze (ruimschoots) ouder zijn dan achttien? En wat heeft het hen te bieden? 

 

Zoals ik hierboven al opmerkte is het mij te makkelijk om het hele spectrum weg te schrijven onder 'libido-gedreven' activiteit. Wat niet wegneemt dat ik de ogen er niet voor sluit dat het voor sommigen overduidelijk de enige motivatie is. In die gevallen is de herkomst van het verlangen net zo lastig te bepalen als bij mensen die 'het' bij voorkeur doen in de 'vrije natuur', of op 'exotisch plaatsen'. Of die opteren voor een 'bed van bloemen', bepaalde kleding en/of maskers, en opgewonden raken van 'dirty talk' of honing. Voer voor seksuologen. 

 

Mijn interesse gaat daar niet naar uit waar ik het fenomeen 'rollenspel' onder de loep neem. Maar het is hypocriet om te doen alsof er scherpe scheidingen zijn aan te brengen waar het de motivatie van ons handelen betreft. Meer in het bijzonder richt ik mijn pijlen op mensen die niet zozeer de handelingen uit hun context lichten, en er een andere functie aan toekennen, maar voor wie straf binnen die belevingswereld van het 'rollenspel' nog steeds straf is. Wat maakt nou dat zij de ambitie hebben om, soms, regelmatig, of semi-permanent, 'kind' te zijn binnen een concept dat we kennen als 'ouderwetse opvoeding'? En is dat schadelijk, of varen zij daar wel bij?

 

Zeker als we ons niet exclusief richten op slaag als straf, maar alle 'kinderlijke' escapades erbij betrekken, alsmede de corrigerende ingrepen die 'ouderwetse' ouders in petto hadden, is het volstrekt onbegonnen werk om in kaart te brengen hoe mensen zichzelf in die 'rol' zien, waar de motivatie vandaan komt, en wat het hen brengt. Maar ook als we ons concentreren op slaag als straf, en bijbehorende scenario's, kan ik er nog geen patroon in ontdekken. 

 

In de tijd dat slaag als straf vrij gewoon was, zeiden tegenstanders dat een volwassen behoefte om je over te geven aan 'rollenspel' in die sfeer een kwestie was van 'conditionering'. Neem die straf weg, en die behoefte verdwijnt als sneeuw voor de zon. Die redenatie kan nu bij het 'grof vuil'. Er zijn zeker volwassenen die als kind slaag kregen als zij zich misdroegen, en als volwassene menen dat ze daar nog steeds baat bij hebben, en daarom in die 'rol' kruipen. Maar daarnaast zijn er minimaal zoveel mensen die nooit slaag kregen, maar als volwassene alsnog in die 'rol' kruipen. Binnen die laatste groep zowel degenen die vinden dat ze als kind al slaag hadden moeten krijgen, als degenen die juist fanatiek tegen slaag als opvoedkundige ingreep zijn, en menen dat het exclusief voorbehouden dient te zijn voor volwassen 'rollenspel', maar nog steeds als serieuze straf. 

 

Hoe groot het aantal mensen is dat zich overgeeft aan volwassen 'rollenspel' in die geest zou ik u niet kunnen vertellen. Daarbij is het feitelijk onmogelijk om te bepalen, zelfs al zouden mensen zonder schroom het achterste van hun tong laten zien, wat uiteraard hoe dan ook een illusie is. Wat we daarbij niet uit het oog mogen verliezen, is dat we het niet over 'tinten-grijs' scenario's hebben! Of de 'Geschiedenis van 'O'', en andere verhalen in die geest. Die hebben betrekking op 'rollenspel' dat niet verwijst naar opvoeding, maar naar onderwerping. Een markant en betekenisvol verschil!

 

4.

 

De wereld van 'Hollywood', 'Hilversum', en andere producenten van gefilmd materiaal, met inbegrip van 'porno', is niet representatief voor de wereld van alledag. De ene film is realistischer dan de andere. En de ene acteur of actrice speelt beter dan de andere, maar in alle gevallen is het 'script' bedacht. Zelfs als het is geënt op een waar gebeurd verhaal, is het nog geen documentaire. En zelfs documentaires nemen niet zelden een loopje met de werkelijkheid.

 

Waar de magische wereld van het 'witte doek', en tegenwoordig het 'beeldscherm', inspiratie opdoet in de wereld van alledag, waarna wij inspiratie opdoen door die vertekende realiteit te imiteren, kan dat tot spectaculaire ongelukken, en deprimerende gevoelens leiden. Het 'rollenspel' van de acteur of actrice is niet bedoeld om u te verheffen, maar om u te vermaken. Een goede acteur of actrice zal trachten om 'in de huid' te kruipen' van degene die men in de film verbeeldt, en in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het hem of haar raakt, waardoor het invloed heeft op zijn of haar leven. Maar in de meeste gevallen heeft het slechts invloed op zijn of haar portemonnee, en kansen om beroemd te worden, terwijl ook de productiemaatschappij een graantje meepikt. 

 

'Rollenspel' waar ik het hier over wil hebben is van een geheel andere kwaliteit. Het betreft 'compenserend gedrag' dat in zijn uitwerking direct invloed uitoefent op hoe iemand zich voelt. De behoefte om die 'rol' te spelen komt bij hem of haar 'vanuit de tenen'. Het is hem of haar 'op het lijf geschreven'. Maar de 'rol' die men in het dagelijkse leven thuis, en op het werk speelt/vervult, laat daar geen ruimte voor. 

 

Via 'Lifestyle'-keuzes vinden keurige 'managementtypes' zich in hun vrije tijd terug op een Harley, uitgedost als 'Hells Angel'. Politieagenten blijken tevens 'hooligan'. En uw correcte 'Human Resource Manager' is daarnaast ook een 'stout schoolmeisje'. In de meer extreme beleving komt het neer op 'flirting with disaster', en kan het je hele leven op zijn kop zetten. Maar waar komt die behoefte nou vandaan om zo nu en dan, of regelmatig, 'iemand anders te zijn'? En hoe ver zetten we door om de schijn weg te nemen dat het niks om het lijf heeft? 

 

Je kunt prachtige hoogdravende, geloofwaardige theorieën opzetten die verklaren waarom mensen zo nu en dan 'hun eigen ergste vijand' zijn, door een rol te aanvaarden die hen in conflict brengt met hun omgeving. Door de jaren heb ik gecorrespondeerd en gesproken met tal van mensen die er een hobby van maakten het noodlot te tarten, en ik kan er geen patroon in ontdekken. Je kunt er mooie namen aan geven, maar die verklaren niks. 

 

Door deze website, en dat blog over 'ouderwetse opvoeding', ben ik gevoed met reacties van mensen die als volwassene in de rol kropen van 'kind', en in die rol straf kregen, of daarover fantaseerden. Dat is de directe aanleiding voor deze reeks bijdragen over 'rollenspel', en daar zal ik mij op concentreren. Maar ik hoop dat u begrijpt dat we het over een fenomeen hebben dat zeker niet beperkt is tot die groep. En dat die groep daarnaast ook geen groep is, omdat er teveel verschillen zitten tussen de individuen, hun achtergrond, hun belevingswereld, en de praktische invulling. 

 

Om te beginnen betreft het zowel mensen die als kind ervaring opdeden met slaag als straf, als mensen die in hun jonge jaren met nog geen vinger werden aangeraakt. De één identificeert een bepaalde gebeurtenis als de bron van dat verlangen om in die 'rol' te kruipen, terwijl de ander claimt dat het een originele notie is die er blijkbaar bij de geboorte al 'ingebakken' zat. Een volgende ziet geen bepaalde aanleiding, en ook geen levenslange aanleg, maar het trof hem of haar als bij toverslag. Ineens was die behoefte daar. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de één een verklaard, en zelfs fanatiek tegenstander is van slaag als pedagogische ingreep, terwijl de ander er juist een voorstander van is. In elk geval voor zichzelf. 

 

Waar mensen ervaring opdeden met slaag als straf, en als volwassene terugkeren naar de 'rol' van 'kind', is de opgevoerde motivatie van het ene individu naar het andere heel wisselend. De één keert vrijwillig steeds opnieuw terug naar incidenten in de eigen jeugd, alsof men de originele ervaring wil verbeteren tot hij 'perfect' is. Wat uiteraard hoe dan ook een uitgangspunt is dat niet deugt, omdat men wel die 'rol' kan spelen, maar niet meer dat 'kind' is, en ook nooit meer zal worden. De ander vindt geen inspiratie in het verleden, maar zoekt naar wegen om door te groeien in die specifieke zin, waarbij men slaag als straf niet identificeert met typisch behorend bij een bepaalde leeftijd, maar als een heilzame ingreep die los staat van de leeftijd, waarbij de opvoeding niet stopt als men volwassen is, maar in handen wordt gegeven van iemand die men in deze zin vertrouwt. 

 

Onder degenen die nooit met een vinger werden aangeraakt, maar als volwassene op zoek gaan naar ervaring met slaag als straf, zit ook een wereld van verschil. Sommigen kregen zelf geen slaag als straf, maar waren wel ooit getuige, en concludeerden dat het ook wel wat voor hen zou zijn. Anderen kregen nooit slaag, en waren ook nooit getuige, maar vanaf het moment dat ze erover hoorden waren ze 'verkocht'. Of dat kwartje valt later. Of niet, waarbij ze van mening zijn en blijven dat het hen als kind alleen maar geschaad zou hebben, maar eenmaal volwassen het een ideale compensatie is voor de 'persona' die ze in het dagelijkse leven zijn. 

 

Naast dat soort 'rollenspel' zijn er ook mensen die niet in de 'rol' van 'kind' kruipen, maar hun inspiratie ontlenen aan een voorstelling van het leven in een andere tijd, of andere cultuur, en andere maatschappelijke functie, waarbij slaag als straf niet ongebruikelijk zou zijn. Mannen die hun vrouw straffeloos 'over de knie' legden in 'tijden van weleer'. Of het 'dienstmeisje'. Of de 'winkeldief'. Daar schreef men mij niet over, maar ook dat 'rollenspel' mag niet buiten de beschouwing blijven in dit verband. Andermaal benadruk ik nog maar eens dat waar dat louter voortkomt vanuit de behoefte om de libido een zetje te geven, het voor mij niet interessant is. Waar het daar los van staat, en men op enig moment in de huid kruipt van de 'gehoorzame vrouw' of de 'gehoorzame man', krijgt het een lading mee die de vraag wettigt: 'Waar komt die behoefte vandaan?' Hoe verrijkt dat zijn of haar leven? En is het emanciperend/bevrijdend, of schadelijk?

 

Graag nog even goede nota nemen van wat ik eerder schreef, dat begrip niet gelijk staat aan instemming, laat staan aanmoediging. Mijn oordeel doet er niet toe. Ik wil zicht krijgen op de functie van het mechanisme van 'rollenspel'. En meer in het bijzonder in de context van 'ouderwetse opvoeding'. En welke mechanismen daarbij een rol spelen. Dat vergt, om te beginnen, een inventarisatie van het 'aanbod', anders weten we niet waar we het over hebben, en zijn we louter moralistisch bezig onszelf zand in de ogen te strooien.

 

5.

 

Naast mensen die een 'rol' ambiëren als degene die straf krijgt, zijn er uiteraard ook degenen die een 'rol' ambiëren als degene die straft. Uit die hoek geen post die mij op weg kan helpen. En wederom zeg ik er meteen bij dat zuiver 'libido-gedreven' keuzes in deze mij hoe dan ook niet boeien. Ik hoop alleen dat waar dat het geval is, die groep zich weet in te houden, en niet de fout maakt dat 'tegenstribbelende' kandidaten voor hun activiteiten het extra 'spannend' maken. 

 

Bij een gebrek aan 'intentieverklaringen' die mij op weg kunnen helpen, kan ik er misschien maar beter over zwijgen. Maar dat is onbevredigend. Er moeten mensen zijn die bereid zijn om in de 'rol' te kruipen van degene die straft, en daar voor zichzelf meerwaarde uit halen. Maar, los van het libido-gedreven verhaal, kan ik niet zien dat zij welbewust op zoek gaan naar iemand die straf nodig heeft. Het komt mij voor dat het in de meeste gevallen 'op hun pad komt'. Dat zij niet leidend zijn, maar een 'gehuurde hand'. 

 

Daarmee zeg ik niet dat er geen mannen, én vrouwen zijn die zich zo nu en dan met geweld op hun partner storten. Ik stel alleen dat die geen 'rol' spelen, maar 'ongebroken' zichzelf zijn, en in die manifestatie van hun persoonlijkheid ook niet de controle hebben die je verwacht van iemand die een 'rol' speelt. Voor iemand die op zoek is naar straf, als een 'rol' die los staat van wie men normaal gesproken is voor de buitenwereld, zijn dat soort mensen levensgevaarlijk! Ook de zuiver 'libido-gedreven' mannen en vrouwen die de ambitie hebben om zich als 'dominant' te ontpoppen hebben een andere 'agenda' dan degenen die op zoek zijn naar straf als straf, binnen een 'rol'. 

 

Wat dat laatste betreft zie ik het conflict als volgt: Straf heeft tot doel het gedrag van degene die gestraft wordt in positieve zin te beïnvloeden. In de context van 'rollenspel' kan dat ook een projectie zijn van schuldgevoelens, of een zekere nieuwsgierigheid. Het is daardoor eindig, en de behoefte neemt af als het gedrag de gewenste ontwikkeling vertoont, de schuldgevoelens zijn afgebouwd, of de nieuwsgierigheid is bevredigd. 'Libido-gedreven' ambities ontwikkelen zich eerder in tegenovergestelde richting, wat tot ongefundeerde escalatie leidt, waarbij de stem van degene die straf zocht wordt weggedrukt. 

 

Waar iemand welbewust instemt met een 'rol' als degene die straf geeft, en er meerwaarde uit haalt als hij of zij die ander ziet groeien, is het een 'vriendendienst' die bevredigend is op dezelfde wijze als elke andere vorm van 'hulpverlening'. Objectief niet anders dan het goede gevoel dat een ouder heeft als hij of zij ziet dat de eigen kinderen 'goed terechtkomen', en zich uiteindelijk los weten te maken van de ouders, om het zonder 'zijwieltjes' verder alleen te doen, met een partner die zij zelf kiezen. Dan is het nog steeds zo dat diegene een 'rol' speelt als hij of zij ingaat op de uitnodiging om straf te geven, en niet toegeeft aan een impuls waarbij degene die gestraft wordt geen enkele inspraak heeft. 

 

U merkt vermoedelijk wel dat ook ik zoekende ben om hier het kaf van het koren te scheiden. Wat mij fascineert zijn de mentale processen, en hoe die bijdragen aan de emancipatie van de mens. Emancipatie in zijn originele betekenis. Dus groei die leidt naar welvaart, geluk en respect voor andere mensen. Ieder binnen zijn of haar mogelijkheden, en met zijn of haar beperkingen.

 

Exact omdat het beeld dat ik op mijn netvlies heb staan als ik denk aan 'rollenspel' in de context van 'ouderwetse opvoeding' zo divers is, heeft het geen enkele zin om met concrete voorbeelden te komen. Een schets van individuele verlangens, of de worsteling van deze of gene met bepaalde gevoelens en gedachten, verheldert niks, en het kan veel te gemakkelijk leiden tot misvattingen over zekere patronen, die er niet zijn. Daarbij zou ik zwaar moeten leunen op wat mensen mij in vertrouwen hebben geschreven, en dat ga ik dus niet doen. Bovendien kan ik niet instaan voor de juistheid van die verhalen, waar het een gegeven is dat veel van wat je op het internet tegenkomt in deze sfeer het product is van een 'levendige fantasie' die geen basis heeft in de realiteit. 

 

Kortom, mocht u spelen met de gedachte om in een 'rol' te kruipen om uw alledaagse leven te verrijken, wees dan voorzichtig met wat wordt aangeboden!

 

6.

 

Het is niet mijn bedoeling om van het thema dat ik hier heb aangesneden het zwaartepunt te maken van deze website, zoals u zich hopelijk voor kunt stellen. Ik sluit op voorhand niet uit dat ik er nog bijdragen aan toevoeg, om bepaalde aspecten te verduidelijken, of wanneer mijn ingenomen standpunten bij nader inzien onhoudbaar blijken. Wat mij nu nog rest, is verduidelijken wat ik bedoel als ik een handeling kwalificeer als 'libido gedreven'.

 

De geslachtsdrift is onlosmakelijk verbonden met de mens, en elke andere diersoort die uitsterft als het zich niet voortplant. Bij de mens is aantoonbaar dat die 'drift' niet exclusief is voorbehouden aan de impuls om voor nageslacht te zorgen, en in onze hedendaagse westerse samenleving is die ontkoppeling duidelijker zichtbaar dan ooit eerder in de geschiedenis van de mens. Compleet met 'machinale' oplossingen voor het probleem dat zonder natuurlijke bevruchting de soort uit zou sterven. 

 

In de literatuur van weleer sprak men van een 'corruptie' van de libido als die niet leidde tot nageslacht. Dat standpunt hebben we verlaten, zoals u niet ontgaan zal zijn. Daarvoor in de plaats zien we nu een moralistische 'weging' komen, die zich manifesteert als 'public shaming', waardoor mensen buiten de rechtsregels om worden gestraft door een 'publiek vonnis', op voorspraak van zelfbenoemde elites die daarmee hard op weg zijn het kind met het badwater weg te gooien, in mijn ogen. Maar zoals ik op mijn blog ook al steeds blijf herhalen: Ik laat mij graag verrassen.

 

De libido is, vanuit mijn kijk op de materie, een volledig met onze persoonlijkheid vervlochten 'drift', die zorgt voor de aanmaak van stoffen die ons een prettig gevoel geven. Het is in die zin niet uniek, en voor de beeldvorming is het beter om het totale proces te zien als een 'optelsom' met 'plussen' en 'minnen'. Welke handeling, voorstelling of interactie 'onder de streep' een 'plus' of een 'min' genereert is niet voor eenieder gelijk. De analyse van individuele gedachten (logische processen), gevoelens, emoties en herinneringen is heilzaam voor het ontrafelen van het totale proces op het individuele niveau, maar zegt weinig of niets over hoe het bij een ander werkt. 

 

Zolang iemand binnen de wet blijft, en anderen niet willens en wetens schade berokkent, laat het mij koud welke keuzes u maakt voor uzelf. In de context van 'rollenspel' maakt het wel uit of men zich blootstelt aan het brengen van een 'offer', of dat men uit is op een 'beloning'. Vandaar het onderscheid dat ik aanbracht in bovenstaande bijdragen. Dat onderscheid is echter in zoverre geforceerd, dat we hoe dan ook in alle gevallen te maken hebben met een 'mengvorm'. Een 'hybride' vorm. Een 'optelsom'. Als in die 'weging' lust er met kop en schouders bovenuit steekt, spreek ik in dit verband van 'libido gedreven'. 

 

Waar ik elders ook al voor heb gewaarschuwd, is dat het niet zonder risico is als we handelingen, voorstellingen en interacties die voor ons een zuiver negatieve connotatie hebben wegzetten als 'libido gedreven'. In die 'optelsom' speelt de libido altijd een rol. Maar die rol uitvergroten, ook als betrokkene zelf meent dat dat onterecht is, leidt niet tot inzicht. Sterker nog, het kan leiden tot een enorme verwarring en grote psychische problemen voor betrokkene, en onbevredigende 'antwoorden' op de vragen die bepaalde gedachten, gevoelens en herinneringen oproepen. Vandaar dat ik mij geroepen voelde om over dit fenomeen uit te wijden. In de wereld van alledag ontkomen we niet aan het comprimeren van complexe processen tot iets dat met een aantal steekwoorden kan worden ontsloten om grip te krijgen op een intentie. Maar aan het eind van de dag is niemand daar écht mee geholpen. 

 

Tot zover mijn kijk op deze materie. Ik hoop dat het aanknopingspunten oplevert voor een beter begrip. Niet alleen waar het 'rollenspel' betreft in de sfeer van 'ouderwetse opvoeding', maar ook waar het 'rollenspel' betreft in andere sectoren van het maatschappelijke verkeer. Waarbij ik niet rouwig zou zijn als we nog eens zouden kijken naar de kosten en baten van het opsplitsen van onze 'persoon' in 'geoptimaliseerde' verschijningsvormen, en waar die opgedrongen schizofrenie op termijn toe leidt.

 

7.

 

Na herlezing van hetgeen ik schreef over ‘rollenspel’ en slaag, trof het mij dat het zwaartepunt lag op volwassenen die in de huid van een ‘kind’ kruipen. Of in elk geval iemand jonger dan achttien. Als reden voor die ‘bias’ kan ik slechts aanvoeren dat de directe aanleiding voor mij om deze aparte sectie op te zetten was gelegen in het vermoeden dat bezoekers wellicht de enquêtes die hier ooit stonden oneigenlijk hadden gebruikt. 

 

Nou is het niet zo dat ik dagelijks research doe naar dit fenomeen van ‘volwassen rollenspel’ en slaag als straf. Ik baseer mij op ‘feedback’ en wat ‘zoekmachines’ mij aanreikten als materiaal dat voor iedereen bereikbaar is. Daaronder ook beeldmateriaal met een ‘volwassen’ karakter. En hoewel daar suggestief materiaal tussenzit, betreft het altijd volwassenen als het om een praktische uitwerking gaat. Het merendeel van dat materiaal is Amerikaans of Engels, voorzover ik gezien heb. Al kan het gebruik van de Engelse taal ook ingegeven zijn door commerciële overwegingen. Of het gebruik van de Engelse taal bij zoekopdrachten, en de wijze waarop de algoritme van de zoekmachine is geschreven. 

 

Ook waar het onwaarschijnlijk is dat de deelnemers Dollartekens in de ogen hadden toen ze besloten dat avontuur aan te gaan, wordt er langs andere wegen nog wel verdiend aan dat soort materiaal. Dat betreft dan anderen dan de acteurs en/of producenten. Denk aan reclame, ‘computervredebreuk’, en/of chantage door kwaadwillenden. 

 

Hoe de verhoudingen precies liggen tussen materiaal dat suggereert dat degene die slaag krijgt jonger is dan achttien enerzijds, en ‘rollenspel’ waarbij uitgegaan wordt van autoritaire structuren tussen volwassenen, die de één het recht geeft om de ander een pak slaag te geven anderzijds, zou ik u niet kunnen vertellen. Voor mij heeft dat geen betekenis, omdat ik geïnteresseerd ben in elk individu afzonderlijk. In onze Nederlandse samenleving zijn al die ‘rollen’ in strijd met de wet als we ze projecteren op de hedendaagse praktijk. Het kan niet begrepen worden als een aanmoediging om je kind een pak slaag te geven, of je man of vrouw, of een ‘arrestant’, ‘winkeldief’, ‘ondergeschikte’ of wie dan ook. 

 

Een rol waarbij een ruimschoots volwassen amazone uit schuldbesef bekent een zadel van de eigenaresse van de manége te hebben gebruikt tijdens haar afwezigheid, waarna zij zich bijna gretig onderwerpt aan een flink pak slaag, is in de werkelijke wereld die wij kennen onbestaanbaar als een standaard ingreep om die inbreuk op het vertrouwen te vereffenen. En het gegeven dat de hele sessie gefilmd wordt, en volgens een geschreven of doorgesproken script loopt, maakt duidelijk dat we te maken hebben met een commerciële productie. Niet anders dan bij de scene in ‘Turks Fruit’, waarin ‘Floris’ zijn vriendin een pak voor haar blote billen geeft. Iets wat hem in deze tijd een flinke ‘douw’ in de rechtbank op zou kunnen leveren als hij dat in werkelijkheid zou doen. Maar dat was 1973, en het boek van de gevierde schrijver is van 1969, het hoogtepunt van de ‘Flower Power’ en ultieme bevrijding van het ‘Gereformeerde juk’, dat weer helemaal terug is van weggeweest.

 

Mij fascineert het om te weten welke gevoelens, gedachten en herinneringen de keuze voeden van mensen die ‘ja’ zeggen tegen zo’n rol. Meer nog als die niet wordt gefilmd. Als geld, roem en andere oneigenlijke aspecten geen rol spelen. Of als het wel wordt gefilmd, maar betrokkene niet wordt geprikkeld door het geld en de roem, maar ‘ja’ zegt vanuit een andere motivatie. Hoe is die gestructureerd? Waar komt die beleving vandaan? Is die emancipatoir, of anti-emancipatoir? Betekent het voor hem of haar persoonlijke groei? Of een aderlating? Brengt het hem of haar nader tot degene die dat pak slaag geeft, of zorgt het voor verwijdering? Als het zorgt voor een band die hechter is, hoe is die dan gestructureerd? ‘Libido’? Of juist niet? En als er sprake is van een afstand, met een ‘gehuurde hand’, begrijpt degene die dat pak slaag uitdeelt dan ook dat het zo in elkaar steekt? 

 

Deze toevoeging, na herlezing van wat ik hier eerder schreef, kwam tot stand nadat ik ergens las dat de actrice die bij de recent overleden ‘Floris’ over de knie ging stelt dat hij haar eerste grote liefde was, en dat ze hem enorm had bewonderd. Overigens moet er direct, en voor de volledigheid, bij worden gezegd dat die korte scene niet het zwaartepunt van de film was, en dat het wemelde van de taboedoorbrekende, en ontroerende scènes die mensen in drommen naar de bioscoop trokken. Maar dat filmpje met die amazone gaat echt nérgens over, behalve dat pak slaag. Zonder begin van enige twijfel minder bekend dan ‘Turks Fruit’, en door zijn focus, waarbij dat pak slaag bovendien wordt gepresenteerd als een serieuze straf, terwijl het dat in die Nederlandse speelfilm niet is, is de lading volkomen anders. Ik sleep het hier echter zij aan zij mijn bijdrage binnen, omdat het in beide gevallen ‘volwassen rollenspel’ betreft. Het lijkt doodsimpel om de verschillen te identificeren, uitgaande van de eigen perceptie, en het gegeven dat die speelfilm bedoeld was voor een groot publiek, in de bioscoop, terwijl die amazone-scène is gefilmd voor het ‘porno-publiek’, eenzaam weggedoken in een hoekje met de deur op slot. Anderzijds moeten we ook niet zo naïef zijn om niet te beseffen dat bepaalde scènes uit boeken en films ook nog wel ‘privé’ herlezen, of opnieuw bekeken worden. Ook door mensen die daarna met een stalen gezicht een behoorlijk hypocriet oordeel over dat boek of die film geven. 

 

Waar ik echter het publiek niet noem, is dat gewoonweg omdat ik anders door de bomen het bos helemaal niet meer kan ontwaren. Dito met de motivatie van degene die dat pak slaag geeft. De focus op degene die aan de ‘ontvangende’ kant in dat rollenspel stapt vloeit logisch voort uit de opzet van dit blog, waar het mij er om gaat te achterhalen hoe mensen tot een positief oordeel komen over een ervaring die in essentie onaangenaam is. Op grond waarvan trekt men voor zichzelf de conclusie dat er sprake is van een ‘batig saldo’. Het lijkt mij een open deur dat ‘rollenspel’ en ‘ouderwetse’ opvoeding in die zin niet met elkaar te vergelijken zijn. Ook niet als dat ‘rollenspel’ knap heftig is. 

 

Als u uit deze bijdrage de conclusie trekt dat het voor mij blijkbaar erg verwarrend is, dan heeft u dat goed begrepen. Tegelijk denk ik dat eenieder die meent wel een algemeen geldende uitleg over dit geïsoleerde terrein van het ‘volwassen rollenspel’ te kunnen geven, in sprookjes gelooft. Wat mij tot slot nog doet opmerken dat ‘volwassen rollenspel’ zo ontzettend veel groter is dan dit ene beperkte aspect, zoals in voorgaande bijdragen geïllustreerd, dat ik zelf niet de hoop heb ooit bij mijn computer weg te kunnen stappen met een blij ‘Eureka!’

8.

In hoeverre is het een probleem als een volwassene een verhaal leest over slaag als straf, en dan jaloers is op degene die dat pak slaag kreeg, of er getuige van was? Die vraag heb ik mij ook gesteld, omdat ik niet de bron wil zijn van problemen, maar degene die inzicht verschaft waardoor problemen worden opgelost. Tegelijk ben ik van mening dat je problemen onmogelijk het hoofd kunt bieden door je kop in het zand te steken, en die problemen niet te benoemen. 

 

Als iemand naar de film gaat, en in die film komt een gruwelijke moord voor, dan zullen de meeste mensen huiveren, of ze mijden die film al op voorhand. Maar er zijn ook mensen die zich identificeren met die moordenaar, en dat kan voor serieuze problemen zorgen als diegene geen hulp zoekt, als het leidt tot een onstuitbare aandrang om in de voetsporen van die dader te treden. Toch is dat geen reden om dergelijke films simpelweg te verbieden. Wat niet wegneemt dat een producent er wel even over mag nadenken als hij die film wil laten eindigen zonder een 'goede afloop'. Een overigens goed geacteerde film van de gebroeders Coen eindigde welbewust zonder dat de lustmoordenaar veilig achter de tralies eindigde. En er zijn inmiddels eerder steeds meer films in dat genre.

 

In het genre van de 'volwassen videos' met slaag als straf als thema, waarvan er velen te vinden zijn op het internet, zie je niet zelden iets dergelijks. Er gaat niemand dood, maar naast de 'hitsige' vrijages waarin slaag een 'flirt' is, wordt er niet zelden stevig op losgemept. Op mijn blog heb ik mij uitgesproken tegen een geldelijke vergoeding voor de acteurs en actrices in dat soort 'clips', maar ik besef dat dat vechten tegen de bierkaai is. Daarnaast worden dergelijke clips soms onder de aandacht gebracht als een confrontatie tussen een 'meester(es)' en een 'slaaf' of 'slavin', en daar krijg ik het ook ijskoud van, in een wereld waar de mensenhandel weer opbloeit, beken ik eerlijk. 

 

Elk verhaal, hoe onschuldig ook, kan worden gebruikt voor andere doeleinden dan de verteller beoogt. Je hebt geen controle over de wijze waarop anderen het ontvangen. Expliciete waarschuwingen werken niet zelden als reclame. 'Probeer dit niet zelf!' En jawel, prompt zijn er mensen die daar een invitatie in zien om het wél te doen, en zelfs willen overtreffen. En je ziet dat ook terug in die categorie van het 'volwassen materiaal'. 

 

Een deel van het probleem is dat sommige 'verboden' gevoelens niet onlogisch, of onredelijk zijn. In de context van de autobiografische verhalen op mijn blog schreef ik al dat ik het begrijp als iemand die zich verplaatst in de rol van slachtoffer én getuige, én kind, eerder terug te vinden is in de fanclub van degene die de tuchtiging uitvoert, en blij is als de boodschap luid en duidelijk overkomt, dan dat men volschiet van medelijden en schuldgevoelens. Langs dezelfde lijn begrijp ik het ook als iemand getuige is van een pak slaag, maar zelf ook dader is, en als die straf jouw neus voorbij gaat dat zowel een gevoel van opluchting, als een martelend schuldgevoel teweeg kan brengen, dat zich ontwikkelt tot de notie dat jou iets werd onthouden tegen de tijd dat de opluchting is weggevloeid. 

 

Via projectie, door het kijken naar een film, het lezen van een boek, of verhalen op een blog, kun je geconfronteerd worden met een andere afloop van een herkenbare situatie, waar jij 'zus' werd gestraft, of in het geheel niet, en degene in dat verhaal 'zo', waarbij je het gevoel bekruipt dat 'zo' een 'interessante ervaring' geweest zou zijn. Die confrontatie met alternatieve werelden is exact waarom we boeken lezen en films kijken. Niet waarom we een website als deze website opzoeken, waar dingen worden besproken in de context van verhalen. Maar die verhalen zelf kunnen wel dat effect hebben. De deur die op een kier wordt gezet. Duw je 'm open, of trek je hem dicht? 

 

Het 'volwassen materiaal' waar ik het over heb is geheel ontbloot van context, en als regel ontbreekt ieder verhaal. In die zin heb ik er geen bezwaar tegen het aan te duiden als 'porno'. Niet anders dan YouTube filmpjes die zuiver 'adrenaline-pomp' zijn, rond geweld, erotiek, of 'schokkende thema's' zonder verhaal of boodschap. Of waar de boodschap niet veel meer is dan een schaamlap om te kunnen shockeren. Allemaal 'porno' in de bredere betekenis van het woord. Wat niet wegneemt dat ook daar zonder enige twijfel een hele wereld van verwerkingsstrategieën achter schuil gaat, waar het beeldmateriaal wordt geprojecteerd op de realiteit, en de fantasie ermee aan de haal gaat. 

 

Over onze gevoelens en gedachten praten met mensen die de deur niet in ons gezicht dichtsmijten, of ons doorverwijzen naar de psychiater, of de pornoproducent, kan verlichting brengen van druk die we voelen die ons in de weg zit. Maar op het moment dat we de onbedwingbare aanvechting voelen om anderen iets aan te doen, of in strijd met bestaande wetten te handelen om een behoefte te bevredigen, wordt het tijd voor professionele hulp. Onze gedachten en gevoelens zijn van ons, en niemand kan ze ons afnemen. Maar ons gedrag is gemeenschappelijk bezit.

9.

De herkomst en ontwikkeling van 'volwassen belangstelling' voor slaag, en andere vormen van straf, zichtbaar als een verlangen, heeft ook mijn interesse, voortvloeiend uit discussies rond dit thema met bezoekers. Meer in het bijzonder waar in de literatuur die fel tegen slaag als straf is zo nu en dan een verband wordt verondersteld tussen de ervaring als heuse straf, en een verlangen op latere leeftijd. Het is evident dat dit logisch klinkt, maar ik kan er geen bewijs voor vinden.

 

De structuur van het verlangen is in alle gevallen uniek. En dan heb ik het zowel over de functie van degene die slaag geeft, als de functie van degene die geslagen wordt. Het mag duidelijk zijn dat ik eenieder die de prangende behoefte voelt om slaag te geven, oproep om onder geen beding iemand daar deelgenoot van te maken die aangeeft daar geen behoefte aan te hebben, en al helemaal weg te blijven van het botvieren van dergelijke lusten op kinderen. 

 

Voor mij is een verlangen, of behoefte, om slaag te krijgen interessanter dan het verlangen of de behoefte om te slaan. Uit de correspondentie met bezoekers, en via het internet, is mij gebleken dat de ontdekking dat men die behoefte, of dat verlangen heeft, enorm uiteen loopt. De één spreekt van een behoefte die er altijd al was, en de ander komt daar op latere leeftijd pas achter. De één weet nog exact wat de 'trigger' was, terwijl de ander stelt ermee te zijn geboren, en dus nooit 'getriggerd' werd. Daarbij spreekt de één van een verlangen, en heeft de ander het over een behoefte. De één kreeg als kind wel slaag, de ander nooit. 

 

Dat leidt mij ertoe te zeggen dat die gevoelens en gedachten weliswaar beïnvloed worden door de omgeving, maar er niet door worden geïnitialiseerd. Het zaadje zit in onszelf, of niet. Ervaringen, passief of actief, hebben uiteraard wel invloed op de ontwikkeling. Een ontwikkeling die zowel bemoedigend, als ontmoedigend kan zijn. Een samenhang met andere opvallende karaktereigenschappen kan ik evenmin ontdekken. Noch een duidelijke samenhang met de status, of andere eenvoudig te kwalificeren kenmerken. De één is schuchter, terwijl de ander ernstig extrovert is. Zelfs sociale functies zijn niet kenmerkend, en conflicten tussen het zelfbeeld dat men koestert in het dagelijkse leven, en de 'rol' die men heeft binnen dat verlangen of die behoefte, kan conflicteren, of in harmonie zijn. 

 

'Masochisme' als verzamelbegrip dekt op geen enkele wijze de lading, en kan ernstige misverstanden met zich meebrengen, zo is mijn indruk. Waar een behoefte of verlangen 'in isolatie' kan groeien, of moet groeien omdat er een taboe op rust, luistert de 'invulling' uiteindelijk nauw. In veel gevallen volstaat de gekoesterde fantasie, zonder praktische ervaring. Het kan, in die vorm, beleefd worden als een stimulans voor wie men in het dagelijkse leven is, om te ontsnappen aan 'sleur', of in de vorm van een nuttige aanvulling, of het kan beleefd worden als een obsessie, en benauwende gevangenis waar men die gevoelens en gedachten bestrijdt.

 

Van mijn kant heb ik geen kant-en-klaar antwoord op alle vragen die er kunnen leven onder lezers van deze bijdrage, waaronder lezers die zulke gevoelens niet hebben, maar hopen zich via deze website te informeren. Veel verder dan meedenken met mensen die daar behoefte aan hebben, en zoeken naar mogelijke antwoorden op het individuele niveau, en oplossingen die zouden kunnen werken waar daar actief naar wordt gezocht, kom ook ik niet. En waar de last te groot is om die nog te dragen, kan ik slechts adviseren om geen onbezonnen keuzes te maken, en hulp te zoeken van mensen die daarin gespecialiseerd zijn, en die een geheimhoudingsplicht hebben. 

 

Realiseer u dat verlangens en behoeften in deze sfeer van voorbijgaande aard kunnen zijn, ook al voelt dat niet zo. Stappen die men zet die hechting impliceren kunnen op de langere termijn conflicten oproepen waar u niet op zit te wachten. Bedenk dat sado-masochisme nauw verweven is met de notie van onderwerping en 'bezit'. En als volwassen mens bent u niet het bezit van een ander. Ook niet als u dat van tijd tot tijd veinst. Financiële vergoedingen en contractverplichtingen zijn ook iets om goed over na te denken in dit verband!

10.

Zelfs de meest elementaire interactie tussen volwassenen is niet 'logisch'. In die zin sympathiseer ik met het concept van ongewenste intimiteiten. Wat daarbij onderbelicht blijft, in mijn beleving, is de eigen verantwoordelijkheid om de grenzen niet op te zoeken. Gedegen zelfonderzoek om een beeld te krijgen van wat men wél wil, voorkomt dat een partner alle initiatief naar zich toetrekt, op een wijze die ongewenst is. Een op hol geslagen fantasie kan veel schade toebrengen. Ook aan de reputatie van degene die de onbeschreven ruimte naar eigen inzicht invulde, en daar achteraf op wordt aangesproken.

 

'Nee!' kunnen zeggen tegen een partner die te ver gaat, vereist dat je ook 'Nee!' kunt zeggen tegen jezelf. Dat je begrijpt dat bepaalde ervaringen in de praktijk van een ander kaliber zijn dan in de wereld die wordt gedomineerd door onze fantasie, of die ons als aantrekkelijk wordt voorgespiegeld door 'Hollywood', of de 'pornoproducent'. Niet anders dan wanneer we 'Nee!' zeggen tegen drugs, of avonturen die serieus gevaarlijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen daar niet afdoende op voorbereiden, waar de fantasiewereld van het kind verboden gebied is, tenzij het kind er zelf voor kiest dat met de ouders te delen. Eenmaal volwassen heb je het volste recht, maar niet de plicht (!) om iets met die fantasieën te doen. Dan is het te hopen dat je van huis uit wel duidelijke kaders hebt meegekregen die ervoor zorgen dat je het gereedschap hebt om te bepalen welke risico's onverantwoord zijn. 

 

Akkoord gaan met iets 'nieuws' terwijl je onder de invloed bent van alcohol of geestverruimende middelen is uiteraard geen goed idee. In de praktijk lijkt het mij simpelweg ondoenlijk om alles tot in detail door te spreken met een partner als een verlangen of behoefte je motiveert waarbij je de controle over de situatie voor een groot gedeelte overdraagt aan de partner. In dat geval is het minimaal noodzakelijk dat je er van overtuigd bent dat die partner jou respecteert als mens, en niet ziet als een object. 

 

Het is niet mijn bedoeling de avontuurlijke geesten die deze website bezoeken de stuipen op het lijf te jagen. Experimenteren met straf in een 'rollenspel', of als 'flirt' kan tegenvallen, maar een geslachtsziekte, ongewenst zwanger, of dood door asphyxie, wat ook enige tijd een hype is geweest, is erger. Om nog maar te zwijgen van een 'geslachtsverandering' die toch niet brengt wat je ervan had gehoopt. Zelfs een tatoeage, of chirurgische ingreep die je achteraf niet mooi vindt is uiteindelijk ernstiger dan dat pak slaag, of die deuk in je imago wegens een vernederende ervaring. Maar doe het niet meteen als actrice of acteur voor de camera, zou ik zeggen. En zorg ervoor dat je partner ook begrijpt dat je niet wil dat het hele verhaal, mét foto's, de volgend dag op het internet staat. Tenzij dat juist je 'ding' is, natuurlijk. Maar wees dan in elk geval zo sportief om het te melden als dat de vooropgezette bedoeling is, zodat je beoogde partner nog 'Nee!' kan zeggen. Laat je lust, verlangen of behoefte geen excuus zijn om je fatsoen vaarwel te kussen.

11.

Onze fantasie is een goudmijn, en een valkuil. In onze dromen worden we blij verrast, of geconfronteerd met onze grootste angsten, zonder dat we er veel controle over hebben. Onze fantasie biedt ons eveneens de mogelijkheid om reguliere beperkingen te veronachtzamen, maar we behouden een modicum aan controle die ervoor moet zorgen dat wat we bedenken bruikbaar is. Bruikbaar voor het doel waarvoor we onze fantasie inzetten. 

Een gefantaseerde wereld zoals we die tegenkomen in de film, in boeken en computerspelletjes, is 'inspirerend', 'angstaanjagend', of 'dodelijk saai', al naar gelang. We gebruiken die door anderen bedachte werelden om onze eigen fantasie te sturen. Die fantasie gebruiken we niet slechts voor ons vermaak, maar we vullen er ook delen van de realiteit mee op waar we de informatie missen om fenomenen mee te verklaren. Wat creatieve processen op gang kan brengen die er voor zorgen dat we oplossingen bedenken die innovatief zijn, en met een beetje mazzel ook nog lucratief. Maar onze fantasie kan ons ook het bos in sturen. Op 'spokenjacht'. 

 

In de praktijk staan we er amper bij stil hoe onze fantasie zich ontwikkelt, en op welke manier die fantasie ingrijpt in onze perceptie van de werkelijkheid. In extreme gevallen, waarbij iemand volledig van de realiteit losgeweekt in een illusionaire wereld belandt waarin iedereen een vijand is, en hij of zij 'flipt', met alle gruwelijke gevolgen van dien, verklaren we hem of haar voor 'gek', en gaan we door met ons leven. Subtiele, graduele veranderingen in onze perceptie, die niet direct opvallen, of juist worden beschouwd als herkenbaar volggedrag, zoals in de mode en 'lifestyle', en andere erkende manieren om jezelf een 'identiteit' aan te meten, waren op enig moment het product van iemand's fantasie, wat we vervolgens absorberen. Het hele proces brengt kleur in ons leven, en maakt het avontuurlijk. 

 

Binnen die kaders is 'rollenspel' ook functioneel, en niet louter betekenisloos vermaak. Maar welke 'lading' iemand er aan meegeeft, is per individu verschillend. Het netto effect op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid kan neutraal, positief, of negatief zijn. Terwijl het slechts fantasie is, en we ons daar ook terdege bewust van zijn. Maar ook de gedreven acteur die er in slaagt om in de huid van zijn of haar personage te kruipen, krijgt er een 'tik' van mee. Professionele trainingen waarin 'rollenspel' wordt ingezet, zijn het meest succesvol als de vaardigheid die men hoopte aan te leren niet slechts 'vertrouwd' aanvoelt na afloop van de cursus, maar als het een 'reflex' is geworden. 

 

De bevattelijkheid van een mens voor wat uiteindelijk niet écht is, maar de fantasie die verbindt en invult, verschilt sterk van mens tot mens, en van situatie tot situatie. In het ideale geval maakt de fantasie ons sterker. Binnen het concept zoals ik het schets kun je spreken van neutraal als het per saldo niet meer brengt dan vermaak, waardoor de verveling wordt verdreven. Van een negatief effect is sprake als we moeten constateren dat verdwazing het resultaat is, waarbij de realiteit opzij wordt geschoven, en vervangen wordt door interpretaties van de werkelijkheid die we niet langer met anderen kunnen delen. 

 

De fantasie, en zelfs onze ongestuurde dromen, kunnen een bruikbare strategie opleveren om doorbraken te forceren, pijn en schuld te verwerken, of oplossingen te forceren voor alledaagse problemen. En beter dan pillen, therapie, zelfhulpboeken, internetadvies, of strakke redenaties die een beroep doen op onze logische vermogens, want de wereld is niet logisch. 

 

Als een 'rollenspel', in welke vorm dan ook, het gevoel versterkt dat je 'God's Gift to Mankind' bent, of, alternatief, dat je een volkomen waardeloos schepsel bent, dan is het effect van het rollenspel negatief. Daarbij ga ik er vanuit dat een gezonde mens mikt op emancipatie (persoonlijke groei), en individueel geluk, binnen redelijke grenzen. De gedachte dat iemand die zich 'God's Gift to Mankind' waant het ultieme geluk heeft bereikt, is onjuist. Het is een straf. Een dodelijke narcistische eenzaamheid die met geluk niets uitstaande heeft. En het arme schepsel dat verdrinkt in zelfhaat is eveneens een probleem voor zichzelf, de partner, én de samenleving.

 

Waar ik op mijn blog schreef begrip te hebben voor mensen die zich overgeven aan 'volwassen rollenspel', binnen grenzen, maar dat ik verschoond wilde blijven van beeldmateriaal en intieme, of privacygevoelige details van seksuele aard, begrijpt u nu misschien beter hoe ik erin zit.

12.

In een Britse serie waarin dystopische toekomstbeelden aan bod komen, met techniek die op een onwenselijke manier interfereert met ons streven naar individueel geluk, zit ook een aflevering die draait om chantage met 'verboden' porno en buitenechtelijke relaties. Een 'grapjas' manipuleert een aantal mannen door hen in het vooruitzicht te stellen dat hun 'avontuurtjes' op het internet geheim blijven, als ze een bepaalde taak uitvoeren. Die taak oogt aanvankelijk onschuldig, maar het escaleert tot een bankoverval en doodslag. Waarna de 'grapjas' alsnog de gevoelige informatie naar buiten brengt.

 

Daaraan moest ik denken toen afgelopen week bekend werd dat een 'hacker' de persoonlijke gegevens van mensen die een prostitutie-site bezochten had buitgemaakt, en $300 eiste in ruil voor het geheim houden van die activiteit. 'Shaming' werkt zelfs in deze tijd nog steeds, en voor bepaalde groepen die eerder niets te vrezen hadden, heeft het vaak betrekking op wat zij in het verleden deden, of hebben gezegd. Waar het gedrag destijds, op het moment dat men zo handelde, in strijd was met de wet, is het niet onlogisch dat men zich kwetsbaar weet. Een moralist die dat ontdekt, doet er in dat geval verstandig aan de politie te waarschuwen. Chantage als middel om de wereld beter te maken staat gelijk aan 'Fucking for Virginity', zoals het in de jaren zestig heette. Maar sommige speelse types die ernstig verdwaald zijn in hun eigen sprookjesbos menen het volste recht te hebben om voor 'God' te spelen. 

 

In de échte wereld zijn er daarbij al 'hackers' die tegen de lamp liepen, en vervolgens zelf werden ingezet als 'lokeend', omdat wat zij doen uiteraard illegaal is. Overheden gebruikten hen om andere 'hackers' uit een collectief op te sporen, en in te kunnen sluiten. Of een concurrerende bende zette het mes in de organisatie waar de 'hacker' oorspronkelijk deel van uitmaakte. Daarbij moet u onder 'hacker' niet alleen de actieve delinquent die 'computervredebreuk' pleegt rekenen, maar ook mensen binnen grote organisaties die 'data met een gevoelig karakter' verzamelen van mensen. Doelbewust, of als 'bijvangst'. Zoals nu in het nieuws is dat een beveiligingscamera die de beelden in de 'cloud' plaatst ook volop 'intieme' beelden registreert. Daarbij kunnen camera's op telefoons, computers en in beveiligingsnetwerken, of op uw televisie, die verbonden zijn met een 'netwerk', op afstand aan en uit worden gezet, zelfs als het apparaat 'uit' staat. 

 

In zo'n wereld kun je twee kanten op. Jezelf volledig isoleren 'in je hoofd', en verder overal, met inbegrip van binnen je eigen huis, de gehoorzame vazal van 'Big Brother' zijn. Of jezelf trouw blijven, de wet respecteren, en de chanteurs en hackers aan de overheid overlaten. Dat laatste vereist dat de wet kristalhelder, zonder diffuse grenzen en gelegenheidsinterpretaties, bepaalt wat wel, en wat niet mag. Daar ontbreekt het aan in onze huidige wereld. En niet alleen dat, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor het borgen van de wet- en regelgeving grazen zelf gretig in de giftige weiden van de roddel en achterklap om hun greep op de macht te vergroten. De tragiek is dat de mens een perfide lust beleeft aan het waarnemen van het leed dat een ander wordt aangedaan. De eindeloze reeks 'showbiz-' en 'praatprogramma's' teren erop. 

 

Veel 'porno' waarin iemand zijn of haar 'verdiende loon' krijgt appelleert aan dat sentiment, maar daar is het 'rollenspel', mag je hopen. Terwijl het vileine voyeurisme van vele 'showbiz' programma's, en de niet zelden wrede 'praatprogramma's' of 'documentaires' en 'real life soaps' échte slachtoffers maken. Waar ik bedenkingen heb tegen financiële vergoedingen voor de acteurs en actrices in dergelijke 'porno' producties, begrijp ik ook wel dat die acteurs en actrices het zelf kunnen zien als 'gewoon werk', zoals iedereen offers brengt als hij of zij de eigen vrije tijd en arbeid verkoopt aan een werkgever om te kunnen eten. En als de rol die je speelt tevens je 'passie' is, wat is daar dan mis mee? Je kunt zelfs bedenken dat iemand beter naar dat rollenspel kan kijken, dan naar een regulier programma waarin échte mensen voor de leeuwen worden gegooid, en er totaal verkreukeld aan het andere eind weer uitkomen. Maar waar geldnood iemand kan verleiden tot concessies die men niet kan overzien, dreigt gevaar. In het bijzonder waar het leidt tot de productie van materiaal dat zich leent voor chantage via 'shaming'.

 

Alle studies die ik ken, over het isoleren van je ware ik, veilig opgeborgen in een isoleercel in je hoofd, terwijl je 24/7 een rol speelt voor de buitenwereld, stellen dat dat een onheilspellende manier is om jezelf staande te houden in een vijandige wereld. In bepaalde Arabische landen worden mensen die herkend worden als iemand die zijn 'verboden' ware aard verdringt, doorgaans iets in de sfeer van homoseksualiteit, geronseld voor het offeren van hun leven ten bate van de gemeenschap door zichzelf op te blazen. Het scenario dat ik in de aanhef van deze bijdrage schets is in die zin dus niet nieuw. Het komt mij voor dat we nog eens goed na moeten denken over de weg die wij willen gaan, als samenleving.

13.

Wat volwassenen met hun leven doen, moeten die volwassenen zelf weten. Uitgangspunt dient te zijn dat kinderen niet betrokken worden bij de 'speelse' (libido-gedreven) activiteiten van hun ouders, of andere volwassenen, en dat geen enkele volwassene ooit tegen zijn of haar uitgesproken wensen wordt betrokken bij lust-gedreven activiteiten. 

 

Dat is de 'ouderwetse' benadering van vrijheid en verantwoordelijkheid, met een duidelijke leeftijd die bepaalt waarop iemand volwassen wordt. Die grens is niet 'digitaal', want het kind groeit naar de volwassenheid toe, en anderzijds zijn er ook volwassenen die 'niet toerekeningsvatbaar' zijn. Onder invloed van drank, drugs of hypnose. Misbruik maken van kwetsbare volwassenen, in het bijzonder waar men zelf de hand in het kwetsbaar maken had, door iemand drank of drugs te voeren met dat vooropgezette doel, is terecht strafbaar. 

 

De kwestie van 'hypnose' is veel ingewikkelder, waar we in deze tijd, opnieuw, te maken krijgen met mensen die achteraf spijt hebben van hun keuzes, en met terugwerkende kracht verklaren niet bij machte te zijn geweest om te overzien waar ze 'ja' tegen zeiden. 'Speelse' scenario's met 'straf' die geacht worden een 'beloning' te zijn, omdat ze inspelen op 'verlangens', zijn evident een potentiële valkuil. Maar hetzelfde geldt voor 'lust-gedreven' activiteiten die op geen enkele wijze iets te maken hebben met 'straf', zoals pikante 'selfies' en video die later, als de relatie bekoelt, misbruikt kunnen worden. Of als de normen en waarden veranderen in de maatschappij ineens een last worden, inplaats van een lust. 

 

Wat 'spannend' en 'leuk' is verandert met de tijd, en onder invloed van 'hypes'. Maar jij verandert niet wezenlijk. Wie er naar 'verlangt' of van 'droomt' om een pak slaag te krijgen, of op een andere wijze te worden 'gestraft', waarmee die 'straf' een beloning wordt, heeft baat bij gedegen zelfonderzoek voordat men zich mee laat zuigen in een avontuur dat men niet kan overzien. 

 

In eerdere bijdragen waarin ik mij over volwassen rollenspel uitsprak, heb ik consequent de vrije keuze van volwassenen verdedigt, conform de 'ouderwetse' insteek zoals in de aanhef beschreven. Anderzijds heb ik in privé-correspondentie en op mijn blog ook consequent betoogt dat je de klok niet kunt terugdraaien, en je jezelf bedriegt als je denkt dat het 'spel' een substituut is voor wat dezelfde handeling teweeg gebracht zou hebben in een andere fase van je leven, of met een serieuze aanleiding. Je kunt de klok niet terugdraaien. 

 

Mijn tolerantie die neerkomt op afzien van het oordelen over anderen, zolang men bovenstaande 'ouderwetse' kaders niet te buiten gaat, betekent geen instemming, of steun voor de keuzes die anderen maken! Voor mij geldt dat ik het onbegrijpelijk vind dat iemand in een 'speelse' situatie toe zou geven aan een diskwalificatie van de partner. Slavernij is voor mij een onbespreekbare diskwalificatie van mijn medemens, die geen 'object' is, maar iemand van vlees en bloed, met gevoelens die respect verdienen. Ook het aanduiden van een vrouw als 'hoer' staat mij tot ver voorbij de komma tegen. 'Het is maar spel' aanvaard ik als excuus, zoals ik ook naar een film kan kijken waarin karakters langskomen die mij tegenstaan, maar ik heb er grote moeite mee dat iemand, zonder die functionaliteit van het gefilmde verhaal, uit zichzelf de ambitie zou hebben te worden weggezet als een 'waardeloos' schepsel, dat gebruikt en misbruikt kan, mag, en zelfs moet worden. 

 

Dat de mens behoefte heeft aan straf, avontuur, of 'grensverleggende activiteiten' die hem of haar de status van 'ingewijde' geven, is in tal van culturen beschreven door mensen die we zijn gaan zien als inspirerende auteurs. De droom, of het verlangen naar de 'beproeving' die ons bevrijdt, en daarmee emancipeert, is de kern van talloze literaire werken, met Dante's 'Inferno' als eeuwenoude inspiratiebron. In die vorm kan het bijdragen aan individuele groei, zolang men wegblijft van de leugen die het 'spel' voedt. Ook, of zelfs in het bijzonder, als men de last opzoekt vanuit een oorspronkelijk verlangen dat niet ontbloot is van lust. 

 

Toegeven aan degradatie is nooit een goed idee, als u het mij vraagt, maar het wordt immoreel als u slechts gemotiveerd bent door geldelijk gewin.

 

Deze sectie over rollenspel heb ik op enig moment toegevoegd aan mijn blog, toen het mij duidelijk werd dat verscheidene bezoekers als volwassene op zoek waren naar ervaring met 'ouderwetse' straf, anders dan door de hype van het 'Kleuren Grijs' verhaal. Voor de één als een diep gevoeld, levenslang 'verlangen', in die zin dat men 'altijd' al het idee had dat serieuze 'ouderwetse' straf iets voor hen was. Of vanuit een concreet schuldgevoel, waarbij een specifieke 'ouderwetse' straf een misstand moest repareren. Het is niet aan mij om die mensen te be- of veroordelen, of vraagtekens te zetten bij hun keuze, en hen door te verwijzen naar de psychiater. Wel vind ik het belangrijk om mijn medemens te wijzen op de valkuilen van een 'lustgedreven' avontuur, en een ongelijkwaardige relatie. Het laatste woord is niet aan mij, maar aan jou, als je zo geprogrammeerd bent. Maar bezin voor het begin! En leer 'NEE!' zeggen!

14.

De herkomst van onze dromen, verlangens, behoeften en obsessies zijn een enigma. Wie worstelt met ongemakkelijke gevoelens, en hier terecht is gekomen, mag mij mailen, maar ik ben geen seksuoloog of psychiater. De kans dat ik met mijn inzichten niet wezenlijk kan bijdragen aan het verlichten van wat u tot last is, is reëel. En ik heb geen lijst met experts die kunnen helpen, of advies over zelhhulpboeken die inzicht verschaffen. Maar een 'luisterend oor' maakt niet zelden een wereld van verschil. En zolang je mij geen deelgenoot maakt van ernstige wetsovertredingen, of concrete plannen om anderen in gevaar te brengen, of leed te berokkenen, honoreer ik het 'briefgeheim'. 

 

In eerdere bijdragen heb ik al aangegeven waar mijn eigen interesse voor 'rollenspel' vandaan komt, waarmee ik maar wil aangeven dat ik geen 'ingewijde' ben. Wie op zoek is naar een partner doet er goed aan andere websites op te zoeken. Er zijn er genoeg. 

 

Dat straf een thema is dat tot de verbeelding spreekt, en bij machte is om het voorstellingsvermogen op sleeptouw te nemen, is evident. De prikkels die worden opgevoerd door mensen als de directe aanleiding voor het ontstaan van een interesse, een behoefte, een verlangen, een obsessie, of een fascinatie, verschilt van de één tot de ander. Prikkels die bij de één niets dan weerzin, of diepgewortelde angst veroorzaken, en ertoe leiden dat men alles in het werk stelt om erbij uit de buurt te blijven, genereren bij de ander een zekere vorm van nieuwsgierigheid. 

 

Nieuwsgierigheid is de bron van alle kennis. We leren van onze eigen ervaringen, maar ook van de verhalen van anderen. Nieuwsgierigheid impliceert nog allerminst dat men ook met plannen rondloopt om ervaring op te doen. En eigenlijk is het vreemd dat dat hier nog eens expliciet moet worden benadrukt, in dit verband, waar het gaat over straf. Er zijn mensen die nieuwsgierig zijn naar ervaringen van anderen die oorlogshandelingen meemaakten, of het slachtoffer werden van een crimineel, of die gebukt gaan onder onredelijke angsten, en andere ervaringen waar een doorsnee mens bij voorkeur verre van blijft. En we kennen allen het fenomeen van het 'ramptoerisme'. Als we ernaar gevraagd worden ontkennen we glashard, maar ondertussen smullen we avond aan avond bij de treurbuis, waar in roddelprogramma's het leed van de 'BN-ers' breed wordt uitgemeten. Als we betrapt worden als 'ramptoerist', dan verzinnen we een smoes. We wilden kijken of we konden helpen. We waren de weg kwijt. De verkeersregelaars stuurden ons de verkeerde kant op. We wilden de politie helpen om ramptoeristen, en mensen die zorgverleners hinderen, weg te jagen……..

 

Leren om 'NEE!' te zeggen tegen jezelf, zoals ik in mijn vorige bijdrage adviseerde, slaat vooral daarop. Niet jezelf leugens verkopen, maar onder ogen komen wat je motiveert, om vervolgens een keuze te kunnen maken die je weghoudt bij een web van leugens en schone schijn, waardoor je op enig moment van voren niet meer weet dat je van achteren leeft. 

 

In alle eerlijkheid zeg ik dat ik geen idee heb hoeveel bezoekers van mijn website dit lezen, en of het aanslaat bij enige doelgroep, zoals dat dan heet. Best mogelijk dat ik dit in het luchtledige zit te typen. Maar ik ben niet zo van de doelgroepen. Voor mij is ieder mens er één. Met zijn of haar passies, en nieuwsgierigheid, en angsten, laverend tussen hoop en vrees. Dus leek het mij nuttig deze handreiking te doen van iemand die jou niet ziet als koopwaar, of een nummer in een statistiek. Doe ermee wat je nuttig lijkt. Even goede vrienden. 

 

 

15.

 

De wereld van het 'volwassen vermaak' kent extreem gruwelijke componenten. Er is vraag naar. Te beginnen bij 'real-life' programma's die gewoon op de televisie worden uitgezonden. Scheldpartijen, duw en trekwerk, onthullingen over iemand's privéleven, tranen, en zelfs aanrandingen trekken dagelijks miljoenen kijkers. In films en series is het geacteerd, dus 'rollenspel', maar in veel gevallen heeft de regisseur een 'oog voor detail' die voor mij niet echt hoeft, omdat het een puur sadistische belangstelling verraadt, met de acteur of actrice als niets meer dan een goed betaald 'stuk vlees'. 

 

Materiaal dat je vindt als je op zoek gaat naar 'porno' rond het thema 'straf' bestrijkt een onmogelijk groot gebied waarvan de commerciële aanbieder denkt dat het je wellicht zou kunnen interesseren. Het is 'porno', omdat het geïsoleerde scènes zijn, met hooguit, en slechts in een zeer klein aantal gevallen, iets van een verhaal. Als je er naar kijkt, maakt het je tot 'getuige', maar je bent geen slachtoffer, noch hoef je te vrezen zelf ook op die manier gestraft te worden. Je consumeert. 

 

Waar het puur commerciële producties betreft, waar geen van de acteurs iets van zichzelf in legt, en jij de context zelf invult met je fantasie, kan het alle kanten opgaan. Het kan therapeutisch werken, bevredigen door een 'ontlading', je fantasie voeden, en je ook langs die weg op het verkeerde pad brengen als je op enig moment meent dat wat je ziet iets is wat je nodig uit moet proberen, met of zonder instemming van degene die je daarbij betrekt. 

 

Dat laatste mag nooit gebeuren, uiteraard. Maar voor degenen die een 'kick' krijgen van het geven van straf, en zich verplaatsen in die 'rol' bij het kijken naar dat soort materiaal, kan het vragen van toestemming afbreuk doen aan de beleving. Overigens is dat niet exclusief geldig voor iemand die opgewonden (of gefascineerd) raakt door dit soort materiaal. Maar toch is het in een gezonde samenleving cruciaal dat je je volwassen partner met respect behandelt, en je je er dus van overtuigt dat wat jij wil, overeenkomt met wat hij/zij wil. En het is eerder makkelijker dan moeilijker als je wensen wat verder van het gebruikelijke patroon liggen. Alleen is de kans op een afwijzing uiteraard groot. En dan is het zaak je 'verlies' te nemen, en niet aan te dringen, of te zoeken naar een compromis, want dan eindig je met twee ongelukkige mensen. 

 

In kritieken op 'porno' wordt exclusief verwezen naar de kans dat iemand er een voorbeeld aan neemt, en handelend optreedt zonder zich ervan te hebben vergewist dat de partner er in mee gaat. Die kritiek snijdt volgens mij in zoverre geen hout, dat je hetzelfde kunt zeggen van films, en 'games', en alles wat je aan onhebbelijke voorbeelden op de televisie, of in de publieke ruimte tegenkomt. En daar zelfs eerder, omdat er geen taboe op rust zoals bij 'porno'. 

 

Waar ik het hierboven heb over een 'therapeutische' uitwerking, wil ik nog wel even benadrukken dat ik niet gekwalificeerd ben als therapeut. Ik ga uit van de verhalen van anderen, die 'porno' gebruiken om te 'projecteren', waardoor ze de aandrang om te handelen juist af voelen nemen. En dat dan in alle drie de 'functies' die je kunt onderscheiden. Degene die gestraft wordt, straf geeft, of er getuige van is. 

 

Als toegift onder deze belerende tekst nog de opmerking dat ook al stemt iemand in, er bepaalde dingen zijn die je hoe dan ook nooit mag accepteren. Instemming verkregen terwijl iemand onder invloed is van drank, drugs, of een emotioneel zwaar belastende ervaring, moet je afwijzen. Of liever: Als je dat weet, mag je dat op zulke momenten niet eens vragen! En elke handeling die permanente gevolgen heeft in de vorm van schade aan lichaam of geest mag je nooit voor je verantwoording nemen! Ook niet als die ander je daarom smeekt. Er zijn gruwelen bekend van mensen die op middeleeuwse manier martelden, met gedetailleerde beschrijvingen in de krant of het tijdschrift, of op de tv, of die op zoek gingen naar een kannibaal, en meer van dat soort excessen, die hoe dan ook niet door de beugel kunnen. 

 

Los van dit alles kan het geen kwaad om niet slechts te onderzoeken of iemand akkoord gaat met 'rollenspel', met welk thema dan ook, maar ook te achterhalen wat de motivatie van die ander is om 'ja' te zeggen. Als het antwoord dan is dat hij of zij jou zo lief heeft, dat niets te dol is, is mijn advies nog steeds: Begin er niet aan! Al is de verleiding/aandrang nog zo groot. Dat impliceert namelijk dat die ander zich voor jou verlaagt tot een 'stuk vlees', en dat is geen toekomstbestendige propositie.

16.

Sommige mensen veranderen sneller van opinie (normen en waarden), dan dat ze schoon ondergoed aantrekken. Er zijn acrobaten die binnen het uur de meest uiteenlopende standpunten kunnen omarmen, afhankelijk van wie ze tegenover zich hebben. Het zijn de ultieme 'rollenspelers'. 

Voor iemand die aanzienlijk constanter is, zijn die 'rollenspelers' aanvankelijk prettig gezelschap. Ze praten leuk met je mee. Tenzij ze zich juist de rol van provocateur eigen hebben gemaakt, en 24/7 met iedereen ruzie zoeken, waarbij ze 'kneedbaar' van het ene naar het andere controversiële standpunt schakelen, dat ze vervolgens met verve verdedigen. 

 

Waar het in deze reeks bijdragen van mijn hand over 'rollenspel' en straf gaat, die in feite als een beloning wordt beleefd, omdat het ontspruit aan een verlangen, kunnen we twee typen onderscheiden. Het type dat willens en wetens een dramatisch onderscheid aanbrengt tussen wie hij of zij in 'werkelijkheid' is, en wie men wil 'spelen', en degenen die de dagelijkse 'persona' integreren met wie men 'speelt', maar zonder het zicht te verliezen op het gegeven dat wat zich tijdens het 'spel' voltrekt niet echt is. 

 

Het vermengen van een blog over 'ouderwetse' opvoedkundige ingrepen, en 'rollenspel' waarbij straf in beeld komt, strijkt praktisch alle betrokkenen tegen de haren in. Ik ben mij daarvan bewust, maar om niet de prooi te worden van mensen die '24/7' druk zijn met 'rollenspel', en met ieder nieuw contact hun mening (normen en waarden) aanpassen, was dit de enige optie. Of mijn mond houden. En dat laatste doen steeds meer mensen. Ze hebben wel een mening, gedachten en gevoelens, met inbegrip van dromen en verlangens, maar ze praten er liever niet over. En al helemaal niet met vreemden! Onder het 'vernis' van hun geaccepteerde 'rol', zoals 'men' hem of haar kent, is men een 'vulkaan' van oppositionele 'rollen' die men zou willen 'spelen', of een constante, stabiele persoon, maar onzichtbaar voor de buitenwereld, omdat het gemaskeerde gedeelte niet 'passend' is. 

 

Dat was het in feite waar Freud op stuitte. En na hem nog velen onderzoek naar deden. Was de repressie van bepaalde verlangens, en daarmee samenhangende normen en waarden, nou goed, of juist destructief? Mij lijkt het dat je daar geen zinnig woord over kunt zeggen. Er zijn overduidelijk verlangens, normen en waarden die niet passen op wat we collectief besloten hebben tot wet te verheffen, of bij wet te verbieden. Waar er mogelijkheden zijn om daar in de privé-sfeer wel degelijk iets mee te doen, kán dat de druk van de ketel halen. Het kán ook dramatisch uit de klauw gieren. 

 

Bij het opstarten van dit aparte segment op deze website realiseerde ik mij al wel dat mijn insteek te 'kil', te 'theoretisch' is, voor actieve 'rollenspelers', of mensen die daar verlangend naar uitkijken. Die zijn allergisch voor het idee dat ze op de 'bank' van de psychiater terechtkomen. Wat overigens ook geldt voor mensen die 'jongleren' met het idee dat 'ouderwetse' opvoeding zo gek nog niet was, of zou zijn. De schaamte die de maatschappij ons opdringt hoeven we ons niet eigen te hebben gemaakt, om toch te kiezen voor een 'publieke rol' die geen weerstanden oproept. Waar ik op mijn blog net een stuk heb gepubliceerd over 'kuisheid', en de garantie van cultureel verval binnen drie generaties als gevolg van algehele seksuele vrijheid, is het eigenlijk jammer dat het onderzoek waar ik naar verwijs niet echt toegankelijk is voor het grotere publiek. 'Kuisheid' in die context verwijst naar zelfdiscipline, en niet naar een overactieve zedenpolitie. En al helemaal niet naar een 'gedachtenpolitie'. Ik zou zelfs zeggen: Integendeel! De 'kuisheid' waar het daar over gaat kan slechts bestaan als men zichzelf heeft leren kennen. 

 

Volgens een ander onvolprezen boek, 'Games People Play', geschreven door een Canadese psychiater, die daarmee een hele nieuwe denkrichting binnen die discipline introduceerde, spelen we allemaal '24/7' een 'rol' in de samenleving, als het product van onbewuste processen, met ver gaande consequenties in het alledaagse leven. Bewustwording via de door hem voorgestelde 'transactionele analyse' kon veel onheil voorkomen, en ons, en de samenleving als geheel, naar een hoger plan brengen. Laten we zeggen dat er nog wel wat werk te verrichten is………….

17.

'Porno' wordt gedistribueerd ten behoeve van 'voyeurs'. Wat niet wil zeggen dat de oorspronkelijke producent, of degenen die er in optreden, ook de vooringenomen bedoeling hadden om die 'voyeurs' te bedienen. Sterker nog, degene die een bepaalde scene filmt, of fotografeert, of beschrijft, kan zelfs de bedoeling hebben een misstand aan de kaak te stellen.

Hoe geweldig lastig het is om de valkuilen te vermijden, waar je onbedoeld de lust voedt van iemand met een belangstelling die het verdient om met kracht te worden ontmoedigd, zie je terug waar 'sites' die nadrukkelijk gericht zijn op het voeden van lust, 'verboden' kwalificaties toevoegen aan het product. 'Tiener', 'Dochter', 'Jongen', 'Hoer', 'Slaaf', 'Incest', en ga zo maar door. Waar men tevens beelden van échte tieners, dochters, zonen, jongens en meisjes, of heuse slaven door de speciaal geproduceerde beelden mengt, wordt het giftig. Om die reden kon ik hier niet anders dan die twee werelden uit elkaar trekken, ook al houd ik mij verre van de verspreiding van beeldmateriaal.

 

Het probleem doet zich overduidelijk niet alleen voor als straf in beeld verschijnt. We kennen allemaal de gestileerde foto's en beelden van jonge kinderen die ooit als 'Kunst' werden verhandeld, waarbij u en ik er hopelijk niet veel meer in zien dan fraaie foto's en beelden, en mooie jonge mensen, in een prachtig decor, maar een ander vat het misschien op als een 'verleiding', en doet vervolgens de meest gruwelijke dingen. Dito waar ouders hun kinderen meeslepen naar 'kampioenschappen' waarbij die arme wichten worden aangekleed en opgedoft om door een jury te worden beoordeeld. En hoe te oordelen over mensen die helemaal 'warm' worden van fragiele kinderstemmetjes in een koor? Of musea die een hele keur aan seksuele handelingen 'bespreekbaar' willen maken, waar sommigen kwijlend en fantaserend hun lusten op projecteren, waarna ze iets in het drankje van een 'object' doen, en zich vervolgens uitleven. En dan heb ik het nog maar niet over de talloze films met grof geweld die gewoon in de bioscoop, of op uw 'thuisbioscoop' draaien, waar bepaalde mensen helemaal van de leg van raken.

 

Mensen die hun dagelijks brood verdienden als 'censor' voor een multinationaal platform in de wereld van de 'sociale media' klagen nu hun werkgever aan, omdat ze post-traumatische stress hebben van alle schokkende beelden die ze dag in, dag uit, voorbij zagen komen. Ik ben zelf ook niet van steen, en het zou mijn baan niet zijn! Mede om die reden heb ik op mijn blog steeds gezegd open te staan voor reacties, maar géén beeldmateriaal te willen ontvangen, en géén gedetailleerde beschrijvingen van activiteiten die de lust opwekken, en géén onthullingen over handelingen die in strijd zijn met de wet zoals die van toepassing was/is in de tijd waarin die handeling plaats vond, of vindt. Niet iedereen hield zich daaraan, helaas. Een enkeling voelde toch de onbedwingbare behoefte mij deelgenoot te maken van zijn belevenissen door het meesturen van plaatjes, die ongezien in de 'prullenbak' verdwenen. 

 

In het leven van alledag kunnen we de confrontatie met wat anderen 'prikkelend' vinden, en waar ze het helemaal 'warm' van krijgen, terwijl wij bij ons de koude rillingen over onze rug lopen, niet vermijden. Onze hoogst persoonlijke tolerantie is niet maatgevend, maar je mag hopen dat anderen rekening met jou houden door je niet iets op te dringen. Als het je niet bevalt wat ze op de televisie laten zien, kun je je er aan ergeren, maar er zit een 'UIT'-knop op. En niemand kan je verplichten websites te bezoeken met 'prikkelend' materiaal. 

 

In hoeverre 'voyeurisme', voortkomend uit nieuwsgierigheid, of fascinatie, of wat dan ook, door 'porno' wordt bediend op een wijze die ontsporingen (strafbaar handelen) voorkomt, valt met geen mogelijkheid te zeggen. Waar het tot ontsporingen leidt, zal betrokkene, indien betrapt, altijd trachten de schuld en verantwoordelijkheid voor het vergrijp af te wentelen op anderen die hem of haar tot inspiratie waren. Daarbij schrikt men er ook niet voor terug het handelen van een ander in een kwaad daglicht te stellen, door de eigen keuzes en motivatie erop te projecteren, waar het handelen van die ander volstrekt integer was, in de hoop het te kunnen afschilderen als een groot misverstand. Maar waar het mensen er juist vanaf houdt om zich te laten gaan, komt dat niet in beeld, en dus zie je het niet terug in de statistieken. Waarom zou iemand zeggen: 'Dankzij 'porno' ben ik geen serieverkrachter geworden'. 

 

Uiteraard hoop ik zelf dat waar mensen naar 'porno' kijken waarin het thema straf is, dat het hen ervan weerhoudt om een ander pijn te doen, fysiek of anderszins, louter en alleen ter bevrediging van de eigen lusten, als die ander daar niet mee instemt. Mocht u zelf het gevoel krijgen dat een inhumane aandrang er alleen maar sterker van wordt, dan is het raadzaam hulp te zoeken, en de 'porno' te laten voor wat het is. 

 

Sluit ik af met te benadrukken dat de 'porno-variant' geen geschikt referentiekader is voor wat 'ouderwetse' straffen in de praktijk inhielden, en hoe ze mensen motiveerden. Het zijn verschillende werelden. Ook als ze in één hoofd leven, mag ik hopen.

18.

Een lezer die zich uitleeft in het 'volwassen rollenspel', en niet kan wachten tot ik de stekker uit deze website trek, vertelde mij dat hij na een flink pak voor zijn blote billen direct in slaap was gevallen, en heerlijk had geslapen. Een aanleiding voor dat pak slaag werd niet vermeld, en was er waarschijnlijk ook niet. In elk geval was dat aspect zonder betekenis. Een pak slaag als slaappil, of 'tranquillizer', wordt vaker aangehaald door volwassenen die zich inlaten met 'volwassen rollenspel' waarbij slaag op het menu staat.

 

Zelf ben ik geen enthousiast pleitbezorger van chemische middelen die hetzelfde effect hebben, en in die zin kan ik mij voorstellen dat het in een behoefte voorziet. Maar met opvoeding heeft het niets van doen, uiteraard. Sterker nog, zoals ik ooit uitlegde aan een bezorgde bezoekster die zelf in haar jonge jaren last had van driftbuien, en geholpen was met 'ADHD'-medicatie, ben ik zeker geen voorstander van het gebruik van slaag als straf als je als ouder 'helemaal gek wordt' van je kind. In woede slaan, of verbaal uithalen, is levensgevaarlijk. En dat geldt overigens zeker ook voor de 'volwassen' situatie die overigens wel gebaseerd is op wederzijdse instemming. 

 

Mijn aarzeling gaat hier zelfs zo ver, dat ik zelf in zulke gevallen niet van 'rollenspel' zou spreken, al was het maar om het idee te ontmoedigen dat slaag juist erg geschikt is voor dit soort situaties als een opvoedkundige ingreep. Maar dit deel van mijn website gaat over wat volwassenen doen, en hoe zij het beleven, en er baat bij hebben. Mijn oordeel is daarbij irrelevant. In dit concrete geval is mijn enige ergernis het activisme, en de niet aflatende stroom 'selfies', waar ik niet op zit te wachten. Verder moet iedereen maar doen wat hij of zij niet laten kan. 

 

De reden dat ik het hier opvoer, is om te onderstrepen dat de motivatie om je in te laten met slaag als 'straf/beloning' binnen een volwassen relatie dramatisch kan verschillen van de één naar de ander. En dat die verschillen aan de oppervlakte (in het 'spel') niet zichtbaar zijn, of er zelfs juist nadrukkelijk door aan het oog worden onttrokken. Terwijl ze van cruciaal belang zijn. En dan heb ik het niet alleen over de direct betrokkenen, maar ook over hun omgeving. Daarbij benadrukt het de onbeholpenheid van degenen die het hele fenomeen onder de noemer 'lust' schuiven, het vervolgens aanmerken als een 'perversie', omdat de meeste mensen het 'weerzinwekkend' zouden vinden, en vervolgens slechts na willen denken over een 'oplossing'. Terwijl die ander niet het idee heeft dat er een probleem is. Afgezien van dat stigma van de 'perversie'. 

 

Voordat u nu verder leest, wil ik graag nog een keer nadrukkelijk herhalen dat ik geen therapeut ben, of iemand die verantwoordelijk is voor het landelijke beleid inzake 'volksgezondheid', maar slechts een 'geïnteresseerde leek', die echter wel veel gelezen heeft over het onderwerp, en veel met mensen heeft gesproken die op de één of andere manier een 'affectie' hebben met het thema straf, en slaag als straf in het bijzonder, omdat dat automatisch op je pad komt als je 'ouderwetse' opvoeding tot thema van je blog maakt. Als ik het hele spectrum aan motivaties en ervaringen overzie voorzover dat bij mij langs is gekomen, kan ik slechts zeggen dat er geen lijn in valt te ontdekken. 

 

Wat de één opvoert als een 'haakje' waar hij of zij aan bleef hangen, kom je dat bij de ander niet tegen. Of het pakte heel anders uit. Ik herinner mij zelf nog hoe ik als een jongen van een jaar of negen in een plaatjesboek over Engeland een stukje tekst las over de praktijk in dat land op de exclusieve kostschool van Eton, die ook de huidige premier van dat land voortbracht. Wie zich misdroeg kreeg met een rotting op het zitvlak. Voor mij in zoverre een 'haakje' dat ik het mij nog herinner. Maar het genereerde geen intens verlangen om ooit in Eton mijn opleiding te vervolgen. Ik probeerde er grip op te krijgen door erover na te denken, waar iemand anders bij het lezen van zo'n stukje tekst wellicht vol walging het boek had dichtgeslagen. En een derde er een onbedwingbare nieuwsgierigheid aan zou hebben overgehouden. 

 

In ons leven lopen we ongemerkt tegen dat soort 'haakjes' aan. Je kunt betogen dat het veiliger wordt in de wereld als er geen 'haakjes' meer zijn. Dat is in feite ook het betoog van degene die slaag krijgt als slaappil. Maar dat is de oplossing niet. Dat leidt tot repressie en fascistoïde structuren, compleet met een 'gedachtenpolitie', volledig ontdaan van eigen verantwoordelijkheid. En een praktijk die alleen maar kwaadaardiger is, met een niet aflatende drang naar perfectie die iedere spontaniteit met wortel en tak uitroeit. 

 

Kortom, 'slaappil', 'peppil', 'medicatie' die u van een trauma afhelpt, of een 'pil' die u beschouwt als een 'trip' waardoor u contact kunt maken met gevoelens waarvan u het bestaan niet eens vermoedde, komt allemaal voor, naast die gevallen die er een natuurlijk alternatief in herkennen voor viagra of het equivalent voor vrouwen. En ook nog in combinatie. Met 'haakjes', of spontane ingevingen, of aangeboren behoefte als opgegeven oorzaak. Mét ervaring, of zonder. En ook nog eens met een specifieke 'rol' in het geheel. Dat alles als een 'fluisterende verleiding' die niet echt een rol speelt in het leven van alle dag, maar wel de aandacht trekt als het voorbij komt, en dan geen gevoel van walging teweeg brengt, tot een niets ontziende, dagelijks terugkerende verslaving.

 

Waar het raakvlakken heeft met opvoedkundige vraagstukken heeft het mijn belangstelling. Ook als men een 'haakje' identificeert waardoor men nu niet meer los kan komen van 'volwassen belangstelling', terwijl men liever 'gewoon' was geweest, en oprecht weerzin had gevoeld als het onderwerp ter tafel komt, en dat 'haakje' valt terug te voeren op de opvoedkundige praktijk. Waar ik zelf verwees naar dat boek over die Britse kostschool zat dat 'haakje' mij niet in de weg, maar ook als dat wel het geval was geweest, kun je toch lastig je ouders de schuld geven omdat ze dat boek in de boekenkast hadden staan. Of de uitgever, en dat was volgens mij een koffieproducent die het boek cadeau deed tegen inlevering van 'punten', voor het niet censureren van die passage. 

 

Kort en goed: Wordt volwassen! Ook, of juist, als u er naar hunkert in de 'rol' van het kind te kruipen als volwassene.

19.

Liefst drieëneenhalf miljoen mensen keken gisteren naar 'zinloos geweld' op de televisie, waar twee mannen elkaar tot moes sloegen en trapten in een voetbalstadion. De ene wordt geafficheerd als de 'ideale schoonzoon', en de ander is de 'bad boy'. Het werd een deceptie voor degenen die voor veel geld een kaartje hadden gekocht, omdat de 'bad boy' uiteindelijk met een blessure op moest geven. 

De 'bad boy' dankt zijn reputatie aan 'zinloos geweld' in een ander voetbalstadion, waarvoor hij zich in de rechtbank moest verantwoorden, omdat zijn opponent niet had ingestemd met een gevecht. Ook de nasleep van dat spektakel was overigens een goudmijn voor de media, en een hele wolk aan juristen, terwijl het nu mooi kan worden gebruikt om georganiseerd en winstgevend 'zinloos geweld' op de televisie extra cachet te geven. Maar het is natuurlijk gewoon porno in de klassieke betekenis. 'Prikkel-beelden'. Iets waar minimaal drieëneenhalf miljoen Nederlanders opgewonden van raken. En met betaalde acteurs die een voorgekookte vertoning neerzetten als voorspel, totdat het er op aan komt, met als doel een orgastische climax, liefst een 'knock-out'. Maar het werd een deceptie door een verrot geschopte knie. 

 

Dat ik het zelf weerzinwekkend vind, waardoor het voor mij een perversie is, maakt nog niet dat ik vind dat het verboden moet worden. Ik hoef er niet naar te kijken, en als er weer een stel opgewonden mensen op de televisie verlekkerd uitkijken naar die matpartij, schakel ik over naar een andere zender. Al maak ik mij wel zorgen over wat het doet met minderjarigen.

20.

Waarom kan ik niet, net als drieëneenhalf miljoen Nederlanders, genieten van het 'rollenspel' van twee mannen, of twee vrouwen, die elkaar 'live' op de televisie tot moes slaan en schoppen, terwijl ik mij niet in mijn chips verslik als er een filmpje voorbij komt waarin de ene volwassene de ander een pak slaag geeft, binnen de afgesproken kaders van een 'rollenspel'? En als dat voor die drieëneenhalf miljoen precies andersom is, is er dan iets mis met mij, of met die drieëneenhalf miljoen?

 

Vermoedelijk bevinden zich onder die drieëneenhalf miljoen bloedorstigen ook wel mensen die er geen moeite mee hebben om te kijken naar zo'n filmpje met een pak slaag, al betekent dat nog niet dat we het op dezelfde manier beleven. En van mijn kant ben ik niet tegen 'vechtsporten', maar dan uitsluitend als een kracht- en vaardigheidsoefening, waarbij het verwonden van de tegenstander juist wordt bestraft met uitsluiting. Ook boksen is dus niet mijn ding. En ik walg ook van publieke vertoningen waarbij mensen elkaar verbaal onder schot nemen op een wijze die slechts tot doel heeft de ander te vernederen. In de 'Oudheid' zou ik nog wel interesse hebben in de Griekse Olympische Spelen, maar niet in het Romeinse 'Circus'.

 

Het zijn allemaal vormen van 'rollenspel'. De grens ligt voor mij bij de mate van fysieke of mentale schade. Als die herstelt zonder bijzondere aandacht, en zonder littekens achter te laten, heb ik er vrede mee. Niet dat ik mij dan persé in de groep supporters bevind. Daarvoor moet het ook op andere manieren interessant zijn of 'prikkelen'. Maar gebroken botten, afgescheurde kruis- en enkelbanden, inwendige bloedingen, gescheurde trommelvliezen, loszittende of afgebroken tanden, en beschadigingen aan de ogen of organen, alsmede blijvend psychisch trauma, zijn voor mij niet bespreekbaar als offer. 

 

Nou is het uiteraard zo dat bij 'contactsporten', en fysiek veeleisende sporten, blessures altijd tot het risico behoren, en trauma na een verloren wedstrijd kan ook blijvend zijn, maar daar is het niet het vooropgezette doel. Mensen met een luchtiger kijk op die problematiek, die zelfs voor een miljoenenpubliek willen verdedigen dat een doelbewuste 'doodschop' in een voetbalwedstrijd er nou eenmaal bij hoort, vind je in alle lagen van de samenleving. Mijn eigen laffe betoog, dat iemand die volwassen is de vrije keuze hoort te hebben, laat onverlet dat velen die vervolgens hun hele leven verwoest zien worden, achteraf zelden schouderophalend vanachter de geraniums in het verpleeghuis verzuchten: 'Maar het was wel een mooie tijd!' Zeker als men nog jong was toen het noodlot toesloeg, is er zelfs een grote kans dat men verbitterd zal proberen verhaal te halen. 

 

Wat ik hierboven ventileer als mijn persoonlijke mening is geen dictaat. Slechts een kijk op intenties en consequenties die in deze tijd niet zo populair meer is. En daar heb ik mij bij neer te leggen. Maar het betekent nog niet dat ik gek ben. Ook niet als ik eis dat anderen mijn wens om niet te worden gebruikt als boksbal respecteren. Als basis voor de 'rollen' die we in het leven van alledag spelen, en het concept waarmee je je kinderen opvoedt, is het eveneens bruikbaar, en eenvoudiger te verdedigen dan een wereld waarin een doodschop, of gruwelijke vernedering wel mag, maar alleen in het 'Circus'.

21.

Ook al ben je volwassen, en vraag je om een pak slaag, of een andere ervaring die doorgaans wordt geïdentificeerd met straf, betekent dat nog niet dat het je goed zal doen. Daarbij maak ik onderscheid tussen de vraag of de ervaring zelf bevredigend zal zijn, en de vraag of het je als mens vooruit zal helpen. Ik kan zelf geen duidelijke criteria bedenken die bruikbaar zijn om vooraf te bepalen wanneer het iemand helpt als mens, en wanneer het hem of haar eerder schade berokkent. 

Evident is het zo dat waar de behoefte voortkomt uit het opzoeken van limieten, er een grote kans is op escalatie die uitmondt in zelfdestructie. De structuur van een behoefte (lust) kan dusdanig zijn dat het opzoeken van de eigen grenzen zit ingebakken. Maar als dat het enige criterium is, is dat gevaarlijk. Dat geldt voor experimenteren in de geest van 'straf' niet anders dan steeds harder op je brommer, of met je auto een bepaalde bocht nemen, of nog weer een glas alcohol meer drinken dan de vorige keer, of een nóg hogere vuurstapel bouwen, en noem maar op. Een pure 'Death Wish' als drijvende kracht achter een behoefte is doodeng, en kan maar beter in een vroegtijdig stadium onderdrukt worden om ernstige ongelukken te voorkomen. 

 

Voor het overige is het uiteraard zo dat de ervaring hoe dan ook niet ontkoppeld kan worden van wie je op andere momenten bent. De spanning tussen die twee 'persoonlijkheden' kan juist geweldig goed uitpakken, of voor problemen zorgen. Het kan je meer energie geven, meer durf, en de blokkerende spanning van een onvervuld verlangen wegnemen, waardoor je groeit. Of het zadelt je op met een overweldigende angst omdat je iets van jezelf hebt 'gezien' waar je bang van wordt. Nogmaals, tal van andere ervaringen met een 'taboestrikje' er omheen kun je in dit verband ook noemen. 

 

In het gros van alle gevallen, voorzover mensen daarover met mij schreven of hebben gesproken, is er sprake van een complexe motivatie. Waar men al voor het bereiken van de volwassen leeftijd worstelde met die behoefte, is het niet noodzakelijk zo dat de 'rol' die men ambieert is te herleiden tot de opvoedkundige omgeving. En waar die behoefte pas veel later opduikt, kan het nog steeds heel goed zijn dat men slaag als straf in de jonge jaren afwijst, maar toch als 'rol' daar de inspiratie weghaalt. De menselijke geest is, en blijft, een enigma. Dat geldt voor het volledige bereik van lusten en lasten, en de vormen waarin ze gecombineerd in beeld verschijnen. 

 

Ook waar iemand feitelijk ontkent dat er sprake is van een behoefte (lust), door juist wel de jonge jaren erbij te slepen, en te stellen dat men nog openstaande rekeningen heeft, die slechts op één manier kunnen worden ingelost, is dat op zijn best een 'haakje'. Als het in die vorm van het volwassen rollenspel functioneel is, in die zin dat een bestaand schuldgevoel erdoor wordt weggenomen, of wordt verminderd, is dat uiteraard winst. Maar het één mag niet verward worden met het ander, ongeacht de intensiteit van de ervaring die wordt uitgelokt. Daarvoor zijn de verschillen onoverbrugbaar, en is de afstand tussen het vergrijp en de straf te groot. 

 

Als 'haakje' is een écht vergrijp uit voorbije jaren in combinatie met lust iets wat je beter uit de weg kan gaan als bron van inspiratie. Vanuit de ervaring geprojecteerd op een écht vergrijp, als een 'betaling', is nog iets anders dan proberen de situatie van destijds te reconstrueren. Die fase in je leven is een gepasseerd station, en wat je tekort bent gekomen aan aandacht kan niet worden gerepareerd door een rollenspel. Dat geldt net zo goed voor straf, als voor liefde/beloning. Rollenspel met een surrogaat moeder of vader die je de liefde geeft die je als kind moest ontberen werkt ook niet. Het is een leugen die alles alleen maar erger maakt. En dat geldt voor rollenspel met straf net zo goed. Althans, zo kijk ik ernaar. 

 

Kortom, als je oprecht meent dat je in je jonge jaren slaag als straf had moeten krijgen, gebruik dat dan niet als uniek argument om daarmee alsnog te experimenteren, want dat wordt een deceptie. Accepteer wat was, of zoek iemand die je kan helpen om met het verleden in het reine te komen, en zoek het in de projectie van pijnlijke ervaringen (niet noodzakelijk een pak slaag) die op je pad komen als straf voor dingen die je zelf vroeger hebt misdaan. Dat is optimaal, waar het je ervan weerhoudt die pijnlijke ervaringen waarvoor geen directe aanleiding is te vergelden, terwijl het je schuldgevoelens vermindert. Accepteer dat een behoefte aan slaag exact dat is: Een behoefte aan slaag. Wel met een complexe motivatie, waaronder bestaande schuldgevoelens als 'haakjes', maar zet het uit je hoofd dat er een noodzaak is om het goed te maken langs die weg, want dat is kletskoek. 

 

Het bovenstaande is mijn oprechte mening, mede gebaseerd op de kennis die ik heb opgedaan door hierover te corresponderen en praten met mensen die 'haakjes' meebrengen naar de discussie. Ik claim echter niet het laatste woord, en ik ben geen therapeut, en ook niet je moeder of vader, of de leraar of politieagent. Een goed gesprek over wat er is misgegaan in je jeugd met de direct betrokkenen, of een geschoolde professional, zal allicht beter helpen om serieuze problemen op te lossen dan je overgeven aan rollenspel, zo lijkt mij.

22.

Een behoefte (lust) die wordt gevoed door slaag, en/of andere straffen, staat los van wie je bent in het dagelijkse leven. Dat is wat ik met mijn vorige bijdrage in deze reeks wilde benadrukken. Het overkomt je, zo leid ik af uit wat ik hoor van degenen die ermee worstelen, of er aan toegaven. Of je keurig bent, en timide, of juist volop uit de band springt, en provoceert, doet er niet toe. Of je hoog bent opgeleid, met een goede baan, of moet sprokkelen om de eindjes aan elkaar te knopen omdat je op school alle vogeltjes zag vliegen, is geen aanwijzing voor zo'n behoefte.

Ook de vraag of je als kind ervaring opdeed met die bepaalde straf waar je behoefte op gericht is, of juist in het geheel niet, is geen onderscheidend kenmerk. En hoewel er verhalen zijn die de ontdekking van die behoefte ophangen aan een bepaalde concrete gebeurtenis, met een tamelijk plotseling opduikend verlangen dat daarna niet meer verdween, zijn er ook de verhalen van het langzaam brandende lont dat de komst van die behoefte aankondigde, ver voordat die concrete vorm aannam. En weer anderen kunnen zich geen fase in hun leven herinneren zonder die belangstelling. 

 

Hoeveel mensen het betreft, als percentage van de bevolking, zou ik je zelfs bij benadering niet durven zeggen. Zeker is in elk geval dat een ondubbelzinnige afwijzing als het thema ter sprake komt niet betekent dat die behoefte er niet is, gelet op het taboe dat er op rust. Wat uiteraard onder geen beding mag worden geïnterpreteerd als een uitnodiging om iets te forceren. En een tamelijk nonchalante, of zelfs lacherige reactie moet ook zeker niet worden beschouwd als het bewijs dat iemand wel nieuwsgierig is in die richting. Dat geldt natuurlijk voor elke behoefte. Ook als er geen formeel taboe op rust, omdat je niet kunt weten hoe die ander het ervaart. Wat in jouw familie gewoon bespreekbaar is, kan in een andere familie behangen zijn met 'alsen', 'mitsen' en 'maren'. Of iemand kan zich er individueel voor schamen, ook al roept de hele wereld dat je niet zo moeilijk moet doen. 

 

Langs diezelfde lijn weet ik ook niet of ik hier tegen de muur praat, omdat echt helemaal niemand van de bezoekers er iets mee kan, of dat het juist een indrukwekkend percentage is. Afgaande op recente reacties zou ik zeggen dat ik deze hele reeks bijdragen beter maar meteen kan schrappen, omdat er geen enkele belangstelling voor is. Maar dat geldt voor de hele website. Over zaken die gevoelig liggen praat men in toenemende mate alleen nog maar met de therapeut of 'coach'. Alleen als het geld kost, is het waardevol. Maar het kan natuurlijk ook dat mensen er wel graag over lezen, en ook wel iets hebben aan mijn hersenspinsels, maar voor geen goud met een vreemde over dat soort kwesties corresponderen, en dat kan ik goed begrijpen. En dan is het verder aan mij of ik er mee doorga, of er een punt achter zet. Die vrijheid is als zodanig niet belastend, uiteraard. Eerder het tegenovergestelde. Op mijn reguliere blog stelde ik al dat ik niet weet of mijn website het einde van 2020 gaat halen, en de enige reactie die binnenkwam was een uitnodiging om de stekker er meteen maar uit te trekken, dus schrik niet als het stopt. Het ligt niet aan jou.

23.

Een laatste bijdrage voor 2019, en wellicht zelfs de laatste in deze aparte reeks over 'rollenspel'. Het was nooit de bedoeling er een uitputtende reeks beschouwingen van te maken, en het lijkt mij wel duidelijk genoeg, zo. Maar ik moet nog bij één aspect stilstaan. En dat is waar een formele straf, zoals slaag, daadwerkelijk als straf wordt gehanteerd binnen een volwassen relatie. Waar er dus een externe aanleiding is in het actuele gedrag, en die straf niet valt te herleiden tot een behoefte die kan worden getypeerd als 'lust' of verlangen. 

In 1936 schreef een zekere Dorothy Spencer een boek dat de titel meekreeg: 'The Spencer Spanking Plan', tegenwoordig kostbaar als antiquiteit, en vermoedelijk ook niet in een grote oplage verspreid. De suggestie van de schrijfster was dat relaties gered konden worden door de introductie van een aantal heldere regels voor de partners, met slaag als straf bij overtreding. Het was kort nadat in de Verenigde Staten een eind kwam aan de 'drooglegging', en drankmisbruik een probleem was, mede door de economische misère na de grote 'crash'. Maar ook andere gedragsproblemen die waren komen overwaaien uit de 'ontspannen' jaren twintig werden in toenemende mate met argwaan bekeken. 

 

Of Dorothy serieus was durf ik u niet te vertellen, noch of ze écht heeft geleefd. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die het idee serieus namen, en nemen, en onderling afspraken maken over dingen die niet door de beugel kunnen. En waar een misdraging wordt geconstateerd een formele straf de consequentie is. Voor die mensen is het een verademing, omdat het gewraakte gedrag niet tot ruzie of erger leidt, en niet voort ettert. Ik vel hier geen oordeel over, en als het werkt is dat goed. Maar ik wil er van mijn kant wel enige kanttekeningen bij plaatsen. 

 

Om te beginnen werkt het uiteraard averechts als er wel degelijk sprake is van 'lust' die samenhangt met de straf die in zulke gevallen passeert. Op een forum kwam ik ooit een uitwisseling tegen tussen mensen met een verlangen naar slaag, waarbij een vrouw beschreef dat ze slaag kreeg als ze niet op gewicht bleef. Ten eerste moet die eis ontspruiten aan haar eigen behoefte om niet 'dik' te worden, en mag dat nooit van de partner uitgaan. Maar het werkt natuurlijk averechts als ze er van geniet om 'billenkoek' te krijgen. 

 

Wel schreef iemand mij ooit over zo'n opzet, waarbij de jonge vrouw in kwestie wel een stok achter de deur kon gebruiken op een ander vlak, dat ze zeker geen verlangen had naar slaag, het pak slaag zelf alleen maar lijden vond, omdat het wel degelijk écht zeer deed, maar dat ze naderhand wel degelijk in een 'gelukzalige roes' terechtkwam. Het werkte voor haar, en ze werd er een beter mens van. In harmonie met zichzelf, en degenen die ze lief had. Het kan de goedkeuring van de hedendaagse therapeut waarschijnlijk niet wegdragen, om nog maar te zwijgen over mensen die opkomen voor haar rechten, maar daarbij weigeren om naar haar te luisteren. Ook de wetgever neigt in deze tijd tot ingrijpen in dergelijke gevallen, zo leid ik af uit wat ik lees en hoor. Prima als slaag wordt gebruikt om 'lust' op te wekken, of te bevredigen, maar niet als daadwerkelijke straf. Ook niet als een volwassene zelf het initiatief neemt, zo is in toenemende mate de consensus. Dus hou dat in gedachten. 

 

Net zo goed als er gevaar dreigt wanneer iemand straf krijgt die in feite als een beloning wordt ervaren, is het ook gevaarlijk als de partner die straf mag opleggen er 'lust' aan beleeft. Wat een oplossing lijkt, kan dan zomaar een peilloos diepe valkuil blijken. In elk geval moet een eenmaal gemaakte afspraak ook kunnen worden herroepen als de één of de ander argwaan krijgt. Het is een open deur, maar ik moet het toch even kwijt. We hebben het over volwassenen, en 'Nee!' is 'Nee!'. 

 

Tot slot nog de enigszins buitenissige loot aan deze volwassen boom, waarbij men geen partner nodig heeft, maar zichzelf straft. Waar dat met een pak slaag gebeurt is het een beetje als jezelf kietelen, lijkt mij. En eigenlijk geldt dat voor het hele spectrum aan straffen die je kunt bedenken. Toch zijn er mensen die claimen dat het voor hen wel werkt, en ook als daadwerkelijke straf. En wie ben ik dan om hen tegen te spreken, als het resultaat is dat ze daardoor beter in hun vel steken, zich maatschappelijk beter gedragen, en ze verder niemand tot last zijn? De variant met iemand die 'op afstand' de strafmaat bepaalt, vertrouw ik niet. Dat is een spelletje. Dan zitten we weer in de 'lusthoek' en het 'rollenspel'. 

 

Volgens mij heb ik nu alles wel gezegd wat erover te zeggen valt. In de uitwerking kun je eindeloos variëren op de verschillende thema's en beweegredenen die ik hier heb benoemd. De essentie is dat een volwassene nooit onderworpen mag worden aan enige handeling die blijvende lichamelijke of psychische schade oplevert, ook niet als hij of zij daar zelf om vraagt. En dat we allemaal gehouden zijn aan de opdracht om te trachten uit te vinden waar onze behoeften, verlangens, lust of afkeuring door wordt veroorzaakt, en of dat wat we bedacht hebben wel écht is wat we willen voor onszelf. En 'Nee!' is 'Nee!'. En onder géén beding mogen ooit minderjarigen betrokken worden bij volwassen 'lust'-gedreven activiteiten! 

 

Een gelukkig 2020!

Naschrift

Gisteravond bedacht ik dat de 'praktische handleiding' in de voorgaande bijdragen, die 'drempel verlagend' werkt door het begrip dat eruit spreekt, onbevredigend is zonder een meer filosofisch perspectief. Is het niet vreemd, dat iemand in een wereld vol pijn en leed, op zoek gaat naar straf? Ongeacht of dat theater (rollenspel) is, of voor het 'eggie'. 

Mijn stelling in de bijdragen hierboven is dat de focus op de libido, de geslachtsdrift, versluierend werkt. Het is gewoon te gemakkelijk, en het lost niks op. In het gros van de gevallen stigmatiseert en traumatiseert het mensen die geen bedreiging vormen voor zichzelf, of hun omgeving, voorzover ze de door mij hiervoor aangereikte kaders respecteren. Zelfrespect en simpele fatsoensnormen.

 

Destructiviteit, en zelf-destructiviteit, is mensen eigen. De kwaliteit van ons leven is nu hoger dan ooit, maar we doen er werkelijk alles aan om het tij te keren. Ook waar mensen juist van de daken schreeuwen dat ze ons willen redden voor wat ons bedreigt, wil men dingen die anderen als een verworvenheid zien kapot maken, of verbieden. En als die anderen daar niet in meegaan, dienen ze te worden vervolgd en gestraft. Liefst zo streng mogelijk! En het is niet lastig om daar een vorm van zelf-destructiviteit in te herkennen, in het bijzonder waar het handelen van die mensen de problemen die zij zelf identificeren alleen maar erger maakt. Al zien ze het zelf niet zo.

 

Het oproepen van vijandsbeelden, en het uitvergroten van het kwaad, brengt een confrontatie tussen groepen mensen dichterbij. De ironie is, dat waar ik geen tegenstander ben van 'ouderwetse' opvoedkundige methoden, exact omdat ik meen dat het aanleren van fatsoen en omgangsvormen er om vragen, mijn opponenten betogen dat een 'goed gesprek' volstaat. En dan zet je de televisie aan, of je slaat de krant open, en dan fulmineren ze tegen hun opponenten, omdat daar geen gesprek mee mogelijk is. De beuk erin! 

 

Dat vind ik niet om te lachen. Die manifestatie van zelf-destructie is in elk geval aanzienlijk gevaarlijker dan toegeven aan een hang naar straf, binnen een gecontroleerde omgeving met waarlijk volwassen mensen. Waarmee ik echter niet beweer dat we daar de oplossing voor maatschappelijke problemen zouden moeten zoeken, zoals u zult begrijpen. Maar ik vind het al winst als iemand bij zichzelf tendenzen bespeurt die strijdig zijn met wat de hedonistische religie predikt. In mijn vorige bijdragen waarschuw ik ook voor de gevaren, maar het wordt tijd voor een meer 'inclusieve' theorie.

Als u nog om goede voornemens verlegen zit, dan zou u daar wellicht een bijdrage aan kunnen leveren in het nieuwe jaar, en de daarop volgende jaren. Het is mijn overtuiging dat u daarmee de mensheid een grotere dienst bewijst dan door uw schouders te zetten onder de pogingen om de vijanden die ons bedreigen te identificeren, en te helpen hen uit te roeien, of tenminste het spreken onmogelijk te maken, en de toegang tot het stemhokje te ontzeggen om de 'democratie' te redden, of daarmee vergelijkbare absolutistische initiatieven.

Toegift

De uitreiking van de 'Oscars' inspireert mij tot het schrijven van een toegift in deze reeks bijdragen over 'rollenspel'. De acteurs en actrices die daar op komen draven voor dat gala spelen niet alleen voor de camera dat ze iemand anders zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Elke keer dat zij zich aan het publiek tonen, moeten zij denken aan hun imago. In deze tijd meer dan ooit tevoren. Die druk is zo groot, dat ze niet eens meer weten wie ze nou écht zijn.

 

Dat risico is er ook voor mensen die om andere redenen in de huid kruipen van iemand die ze niet zijn. Dat er een moment komt waarop je je vereenzelvigt met de 'rol' die je ooit koos, of die je werd opgedrongen, maar die eigenlijk ver van je af staat als je naar je 'ware ik' kijkt. Bij opvoeding is dat de vooropgezette bedoeling. Het idee is dat je niet hoeft te ontkennen wie je werkelijk bent, maar dat bepaalde kanten van die persoonlijkheid simpelweg niet acceptabel zijn. Als die opvoeding succesvol is, ziet vervolgens iedereen die er toe doet jou in die 'rol'. Maar de spanning met je échte 'ik' blijft bestaan. Als die volledig is weggedrukt, kan zich dat op onvoorspelbare momenten wreken, met alle kwalijke gevolgen van dien. Beter is het die 'alter ego' onder handbereik te houden. Aangelijnd. 

 

Dat is een andere voorstelling dan 'Wiki' geeft, waar de 'alter ego' verwijst naar een 'lifestyle'-keuze, die geacht wordt af te wijken van wie je écht bent. Met andere woorden, daar wordt de 'rol' die je speelt gezien als jouw 'échte ik', en het 'alter ego' als een speelse extensie. Een 'andere look'. En dat maakt nogal veel verschil. Ook voor wie kijkt naar iemand die zich van een andere kant laat zien in een 'speelse' omgeving. De 'Wiki'-interpretatie suggereert dat wie wij allen kennen de échte persoon is, die zonder concreet doel experimenteert met een 'alter ego'. In deze reeks bijdragen ben ik van het omgekeerde uitgegaan. 

 

Waar ik stilstond bij 'porno', waar een bepaalde scene wordt gefilmd met het expliciete doel dat materiaal te verkopen, of aan te bieden voor commerciële doeleinden, met een ruim aanbod in de sfeer van 'spanking' en andere 'ouderwetse' straffen, is het niet onwaarschijnlijk dat 'Wiki' het bij het juiste eind heeft. Maar dat boeit mij hier minder. Dat is niet de groep die hier op deze website verzeild raakt, neem ik aan, voorzover die zich al inlaat met 'volwassen rollenspel' in die geest. Daar is het eerder andersom. Men speelt een 'rol', maar 'hunkert' naar het bevrijden van het 'alter ego'. En daar is deze reeks bijdragen voor geschreven.

 

Met andere woorden, als u een commerciële productie tegenkomt op het internet, ga er dan niet vanuit dat het een 'soulmate' is als wat daar getoond wordt aansluit bij de ongemakkelijke gevoelens en gedachten die je koestert. Dat kán het geval zijn, maar in veel gevallen is het 'gewoon' iemand die participeert om geld te verdienen. Of inderdaad meer in de sfeer van het avontuur, en niet iets waarmee men in 'aanleg' verbonden is. Morgen weer een ander avontuur. 

 

Mochten er toch lezers zijn die het zuiver als een uitdaging zien om goed te acteren in zo'n rol, stel jezelf dan de vraag of je het je kunt veroorloven ver van je eigen persoonlijkheid te gaan staan en in de huid te kruipen van iemand waar je niks mee hebt. Kijk naar die acteurs en actrices in dat filmcircuit, die op zeker moment niet meer weten wie ze nou eigenlijk écht zijn. Dat is een grotere belasting dan velen die die wereld volgen denken. Ze mogen dan, als ze écht succesvol zijn, zwemmen in het geld, geen gebrek hebben aan drank, drugs en 'rock-and-roll', maar ze hebben ook geen privéleven meer over. En geen herkenbare persoonlijkheid. Sommige avonturen kun je beter afslaan.

Mijn kijk op beeldmateriaal

Mijn verzet tegen commerciële producties waarin slaag, en andere 'ouderwetse' straffen het centrale thema zijn, gaat voorbij aan het gegeven dat velen die participeren aan de 'ontvangende' kant mijn scrupules niet delen. Integendeel! Maar dat geld een verleider is die kwetsbare mensen over de streep kan trekken staat buiten kijf. Hoe je de ene groep de vrije teugel kan geven, terwijl je de kwetsbare individuen tegen zichzelf in bescherming kunt nemen, durf ik u niet te vertellen. Ik wou dat ik dat kon. En daarnaast zou ik graag willen weten hoe je de 'corruptie' van het denken kunt bestrijden als degenen die er kennis van nemen door naar dat materiaal te kijken het idee mee naar huis nemen dat 'iedereen' zo is als de held of heldin in hun favoriete video, met alle risico's van dien voor 'derden', maar ook voor de in zijn of haar fantasiewereld ondergedompelde medemens.

 

Die bedenking geldt nadrukkelijk niet exclusief dit 'genre' van het 'volwassen vermaak', en omvat uiteindelijk ook de commerciële producties van Hollywood en studio's elders. Ik hoop dat mijn bijdragen leiden tot meer bewustwording op dit vlak. In censuur en verboden zie ik zelf geen heil, dus zal het waarschuwende geluid ergens in de opvoeding met de nodige nadruk onder de aandacht gebracht moeten worden. En anders hoop ik dat deze bijdrage u tot nadenken stemt. 

 

Wat iemand motiveert om te participeren in het materiaal waar ik in de aanhef naar verwijs, is zelden of nooit het geld, en het geld alleen. Zelfs de gevierde acteur kiest zijn of haar rollen als regel welbewust, en zegt ook 'Nee!' tegen rollen die hem of haar tegenstaan. Toch kan geld iemand wel degelijk over een bepaalde drempel helpen, en mijn hart huilt als ik er aan denk hoe getormenteerd iemand ook daarna verder door het leven moet. Dat gun je echt niemand. Ik althans niet. 

 

Daarnaast zijn er bijzonder kwetsbare mensen met ver gaande zelf-destructieve neigingen die een serieus probleem hebben waar urgent aandacht aan moet worden besteed, in mijn optiek, omdat ze zichzelf in gevaar brengen. Dat verwijst niet naar de producties in de aanhef, want een pak slaag, of andere 'ouderwetse' straf die in scene wordt gezet in de studio, of 'op locatie', dat overleef je wel, zelfs als dat fysiek knap intens is. Maar ergens is er wel een grens. Elke handeling die leidt tot blijvende schade zou de producent af moeten wijzen, de distributeur moeten weigeren, en de consument vol walging naar de 'UIT'-knop moeten doen grijpen. Ik las in mijn krant op enig moment een relaas van mensen die in de weer waren met vleeshaken, en ik begreep niet waarom iemand dat in de etalage zou willen zetten. Maar ik ben de wetgever niet, en zoals gezegd ben ik ook geen groot voorstander van censuur en verboden, maar het kan geen kwaad als een redactie even nadenkt over de boodschap.

 

Het intrigerende is dat we uiteindelijk allemaal zo onze eigen ideeën hebben over wat zelf-destructief is, en wat emancipatoir, of louter onschuldig vermaak. Zelfs binnen een 'genre'. En dat komt omdat beeldmateriaal tot ieder van ons spreekt op een andere wijze. De gedachte achter dat beeldmateriaal kan een volledig andere zijn dan wij eruit halen. Wat enkele decennia geleden werd gezien als een 'romantische film', wordt door sommigen nu gezien als een belediging voor man en vrouw, en aansporing tot aanranding of verkrachting, mishandeling of misbruik. Hetzelfde beeld, dezelfde acteurs en actrices, met hun intenties, maar anders geïnterpreteerd in deze tijd. 

 

Ook in dit gedeelte van deze website heb ik steeds benadrukt dat je niet kunt weten wat iemand motiveert om te participeren, als je het diegene niet vraagt. En dat de antwoorden niet in je model passen, maar een onmetelijk breed spectrum aan overwegingen, gedachten en gevoelens laat zien. Ik raad je niet aan te kijken, of je aan te melden bij een productiebureau, en die commerciële wereld is niet de mijne. Maar het is fascinerend hoe mensen hun weg zoeken in een wereld die schijn is, maar reflecteert op de échte wereld. Dat geldt uiteindelijk voor de hele wereld van het theater, het witte doek, de televisie, internet en de Schone Kunsten. Die spiegeling, ook als het materiaal betreft dat je tegen de haren in strijkt, verrijkt onze wereld. Het enige waar we voor moeten waken, is dat er geen mensen tussen de wielen komen. Een hele opgave met zoveel verschillend gemotiveerde mensen. En onmogelijk als je niet naar hen luistert, maar uitgaat van je eigen geprojecteerde deugdzaamheid.

Met een waarschuwing.

Het gefilmde aanbod van 'volwassen' materiaal is in alle opzichten, en ongeacht het thema, een doelbewuste zinsbegoocheling. De motivatie van acteurs en actrices, producenten en kijkers, is niet eenduidig. Het gaat niet altijd om geld, of niet exclusief om geld. Het gaat niet altijd over lust, of exclusief over lust. Maar ik ken die wereld niet van dichtbij, en ik ben geen seksuoloog. 

Naast mensen die welbewust op zoek gaan naar gefilmd materiaal, zijn er ook 'surfers' die er op stuiten. Degenen die nieuwsgierig verder 'surfen' zullen uiteindelijk ook allemaal wel een moment hebben waarop het hen teveel wordt. Zelf 'surf' ik regelmatig op 'YouTube' op zoek naar muziek die mij aanspreekt, waarbij ik een eclectische smaak heb, dus niet snel afhaak als ik al 'surfend' in een andere stijl beland. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op het gebied van muziek buitengewoon eenkennig zijn, en zich er al aan storen als hun favoriete groep buiten de boot valt in de 'Top-weetikveel'. 

 

Ook op het gebied van Kunst met een 'Grote K' ben ik niet eenkennig, en eigenlijk geldt dat voor het hele leven. Maar er zijn uiteraard, ook voor mij, dingen die mijn incasseringsvermogen te boven gaan. Waar ik in deze aparte sectie van mijn website schreef dat ik wel open sta voor contact over dit onderwerp, als je de behoefte voelt daar met mij over van gedachten te wisselen, schreef ik er ook bij dat ik niet zit te wachten op de 'intieme details' als het hele spel een 'orgastisch' vervolg krijgt. Vermoedelijk is dat ook een stukje ontkenning aan mijn kant, omdat het toch ongemakkelijk is dat een handeling die ik ken als straf, door anderen beschouwd wordt als de ultieme prikkel voor hun libido. Anderzijds ontkom ik er ook niet aan te erkennen dat waar iemand het lot tart, en eindigt met een pak slaag als straf, in de tijd dat dat nog een optie was, de zaak complex wordt. En dan schiet je er niks mee op als je bepaalde delen van de realiteit simpelweg weigert te zien, alsof ze niet bestaan.

 

In die zin is het misschien maar goed dat zoveel van dat gefilmde materiaal volstrekt onrealistisch is, in mijn ogen. Scenario's die dwepen met slavernij en middeleeuwse toestanden die, naar ik hoop, in een beschaafd land slechts bestaan bij de gratie van de vraag naar dat materiaal, zoals het ook terugkomt in series op Netflix, of in bioscoopfilms. In die vorm onschuldig, zolang niemand het ziet als een inspiratiebron voor het echte leven. Dat minderjarigen kwetsbaarder zijn in dat opzicht, en zich zonder nadenken laten meeslepen door 'rappers' en televisieseries die het criminele milieu verheerlijken, of Jihadistische taferelen via op hen gerichte promotiefilmpjes, wordt in toenemende mate gezien als een maatschappelijk probleem. En dat is het uiteraard ook.

 

In aanvulling op mijn vorige bijdrage kan het wellicht geen kwaad om nog eens te bedrukken dat de wereld van het 'volwassen vertier' geen inspiratiebron kan zijn voor het leven van alledag. Je mag genieten van de helden in je favoriete oorlogsfilm, of horror-serie, maar hou het één gescheiden van het ander. En mocht je in de verleiding komen te experimenteren in die richting, denk dan even héél goed na of het wel jouw 'ding' is, en niet één of andere bevlieging waar je later spijt van kunt krijgen.

De gedroomde of gefantaseerde straf.

Lang niet iedereen die droomt of fantaseert over het krijgen van slaag als échte straf belandt in het 'rollenspel'-circuit. In veel gevallen is dat vermoedelijk maar beter ook. Volwassen rollenspel met dat thema is geen vorm van therapie, en in die zin lost het niets op. Ik kan je hierin niet adviseren. Maar het uitlokken van slaag als een échte straf is niet zonder gevaar. Een misverstand zit in een klein hoekje, en de mentale, of zelfs fysieke schade kan blijvend zijn. 

 

De herkomst van dergelijke verlangens, of 'magnetische' dromen, is per mens anders. Er is geen enkel zicht op hoe groot de aantallen mensen zijn die daarmee worstelen. Deels door het taboe dat er op rust, maar ook omdat het 'private' karakter door betrokkenen zelf juist wordt gewaardeerd als hun 'geheim'. In dat laatste geval zou ik het lekker zo houden, en je geen complex aan laten praten. Als het echt érg knelt, is professionele hulp waarschijnlijk de enige weg. Maar dat kan confronterend zijn als die therapeut uitgaat van een libido-gedreven verlangen.

 

Ook als er een aanwijsbaar 'haakje' is voor het ontstaan van dat verlangen, of het opborrelen van dat soort dromen, moet je je realiseren dat zeker niet iedereen die met zo'n identiek 'haakje' wordt geconfronteerd er een verlangen of dat soort dromen aan overhield. De oorzaak zit derhalve dieper. 'Haakjes' zijn concrete voorvallen, getuige zijn van slaag als straf, ermee bedreigd zijn, verhalen van anderen, films, boeken, en artikelen in kranten of tijdschriften, met inbegrip van stukken waarin juist nadrukkelijk tégen slaag als straf van leer wordt getrokken. Anderen claimen eigenlijk altijd al met zo'n gevoel te hebben geworsteld, zonder dat ze echt kunnen verwijzen naar iets dat de 'trigger' was. 

 

In bepaalde gevallen kan het helpen als je er met iemand over kan praten, anders dan iemand met een achtergrond als therapeut. Een goede vriend, of vriendin. Maar dat is moeilijk. Je moet die ander wel kunnen vertrouwen, anders kan het erg nare gevolgen hebben in tijden van 'wraakporno' en 'naming and shaming'. De anonimiteit van het internet was ooit een uitkomst, maar ook dat is iets waar je voorzichtig mee moet zijn in tijden van 'hackers' en andere minder frisse lieden. 

 

Deze serie bijdragen hier zag het levenslicht toen ik mij realiseerde dat veel bezoekers niet zozeer worstelden met het thema van het blog, en de kwesties die daarin aan de orde komen, maar in het bijzonder met slaag als straf, en andere 'ouderwetse' straffen, en dan toch meer als een 'gemiste kans'. Of als iets dat eigenlijk exclusief voorbehouden diende te zijn aan volwassen 'rollenspel', in welke vorm of beleving dan ook. Daarover schrijven op mijn blog werd een onmogelijke opgave, omdat ik op enig moment zelf door de bomen het bos niet meer zag. En dat kwam dan primair omdat je mensen niet eenvoudig op kunt delen in makkelijk herkenbare vakjes die 'correct' of 'incorrect' zijn. 

 

Wat hoe dan ook voorop hoort te staan, hoe de beleving, de gedachten en de gevoelens die hierbij een rol spelen ook zijn ingericht, is dat kinderen nooit of te nimmer onderdeel mogen worden van een libido-gedreven activiteit waarbij volwassenen deelnemen. En waar volwassenen zich overgeven aan het najagen van hun fantasieën en 'magnetische' dromen, er niet iets mag gebeuren tegen de uitdrukkelijke, vooraf verkregen instemming van de betrokken partners in. Dat sluit dus ook het provoceren van een ander om die te motiveren tot het uitdelen van straf uit, anders dan in een 'rollenspel'. Overlast voor anderen dient eveneens te worden vermeden, wat betekent dat je anderen niet onvoorbereid moet confronteren met jouw activiteiten als je kunt vermoeden dat die ander daar aanstoot aan neemt. Om die reden dacht ik in het verleden veilig enquêtes op mijn blog te kunnen plaatsen, waar ook mensen die slechts droomden of fantaseerden naar eer en geweten konden antwoorden, maar niet vanuit het concept van volwassen 'rollenspel'. Dat bleek een misvatting. 

 

Een fantasie of een 'magnetische' droom kent geen referentie, omdat de ervaring ontbreekt. Dat diskwalificeert iemand niet om een oordeel te vellen, want dan konden we nergens meer over praten als we niet eerst ervaring opdeden. Maar ik ben tegen de doodstraf, en ik hoef het niet eerst te ervaren of te zien. Ik aanvaard om die reden ook dat er mensen zijn die nooit zelf een tik hebben gehad, en er mordicus tegen zijn. En mensen die nooit een tik kregen maar menen dat het voor hen wel had gewerkt. Als hun verklaring is dat het in fantasieën en 'magnetische' dromen zo uitpakt dat ze er baat bij hebben, heeft het geen pas hen een 'lust' aan te wrijven. Ook niet als ze erkennen dat het een fascinatie is geworden die niet vrij is van nieuwsgierigheid, omdat we niet met zekerheid kunnen stellen dat die ontwikkeling er ook was geweest als de realiteit hen ervaring had meegegeven. 

 

De klok terugdraaien kan niet. De druk van de ketel halen door erover te praten zal in veel gevallen wildgroei voorkomen, waardoor ongelukkige keuzes wellicht vermeden worden. En de keuzes die je maakt tenminste weloverwogen zijn. Maar wat je ook doet, realiseer je dat 'rollenspel' niet echt is, maar 'rollenspel'. En een fantasie is een fantasie, en een droom is een droom.

Rollenspel in tijden van corona

Dit zijn uitzonderlijke tijden. Op mijn blog, waar het over opvoeding gaat, heb ik de bezoekers van deze website al opgeroepen om hun hoofd niet te verliezen, en oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar zij zich voor gesteld zien. Het lijkt mij opportuun om dat hier te herhalen, waar zekere 'speelse' activiteiten lastig kunnen zijn met een huis vol kinderen, en beperkte mobiliteit. Terwijl bepaalde activiteiten in de sfeer van het 'rollenspel' zoals dat hier ter discussie staat makkelijk een te hoge tol kunnen eisen van één van de partners, of als gespeelde spanningen op zeker moment hun speelse kwaliteit gaan verliezen.

 

In de media speculeert men over een geboortegolf over negen maanden, maar anderen denken eerder aan een golf van scheidingen. Terwijl 'testosteronbommen' op de televisie nu al aankondigen dat als ze straks weer mogen, ze helemaal uit hun dak gaan. Op mijn blog schreef ik al dat ik zeker geen deskundige ben op het gebied van 'fanfiction' in relatie tot slaag en andere straf, maar volgens mij is niemand daar deskundig in, omdat de verschillen in uitvoering en motivatie zo enorm uiteen lopen. 

 

De motivatie voor mij om dit aparte lemma op te zetten over 'volwassen rollenspel' vond zijn oorzaak in het gegeven dat zekere bezoekers de enquêtes die hier ooit stonden leken te zien als een uitnodiging om in de huid te kruipen van degene die ze speelden in dat 'rollenspel', waar die enquêtes niet voor bedoeld waren. Het 'volwassen rolllenspel' kent een 'vraag-kant' (van degene die straf wil krijgen), en een 'aanbod-kant' (van degene die straf geeft), met een bescheiden aantal mensen die niet onwelwillend staat tegenover rolwisseling, als ik het goed begrepen heb. Ieder voor zich met een eigen motivatie, en eigen 'bagage' in de vorm van ervaring, kennis en fantasie of dromen. Hoewel bepaalde antwoorden op die enquêtes overduidelijk uit de 'fanfiction'-hoek kwamen, realiseerde ik mij dat het niet altijd ook zichtbaar was of het de 'aanbod-kant' betrof, of de 'vraag-kant', louter kijkend naar de antwoorden. Maar wel waar iemand een bepaalde reeks vragen wel beantwoordde, en andere vragen liet liggen. 

 

Hoe je er ook in zit, hou voor ogen dat je minderjarigen niet bij je speelse activiteiten mag betrekken, en dat je partner ook een mens is, en geen ding. Als de verveling toeslaat, de spanning oploopt, of een te veel aan inspiratie via het internet of 'Netflix' de 'lust' bij de kladden neemt, terwijl de andere ventielen die we gebruiken om de druk eraf te halen dicht zitten door het verplicht binnen blijven, doe dan geen onbezonnen dingen waar je later spijt van krijgt. Overal roept men elkaar op om contacten met anderen niet te verwaarlozen, maar als je met bepaalde kwesties zit die nogal buitenissig zijn zul je wellicht ook meer behoefte hebben om nieuwe contacten te maken, als je je ei niet kwijt kan in de beperkte omgeving die je nu nog rest. Wees daar voorzichtig mee. Sommige 'vissers' op het internet zijn niet te vertrouwen.

Houd mij erbuiten

Niet voor het eerst kreeg ik recent een mail van iemand die 'straf' krijgt binnen een 'rollenspel' relatie, die mij informeerde dat hij was 'gestraft' door wat hij mij had geschreven. Ik realiseer mij dat het zo kan werken, maar vind het erg lastig. Ooit had ik op mijn website enquêtes staan, en één van die enquêtes ging over de vraag of je slachtoffers van een bepaalde strafbare handeling moest zeggen dat de dader straf zou krijgen, en of je moest laten doorschemeren dat het een pak slaag zou zijn, of dat zelfs met zoveel woorden aan moest geven. Dat ging over slaag voor straf. Niet over een straf die wordt beleefd als een beloning.

 

Het is zeer waarschijnlijk dat die enquêtes werden gebruikt voor mensen die antwoordden vanuit hun 'rollenspel' achtergrond, waardoor de resultaten voor mij onbruikbaar zijn. In welke mate weet ik niet, en dat maakt nu ook niet meer uit. Ik heb er voor mijzelf vrede mee gesloten, en ik heb voor het blog het roer omgegooid, omdat ik onvoldoende bruikbare 'feedback' overhield om op de ingeslagen weg voort te gaan. Sindsdien heb ik dit aparte lemma over volwassen rollenspel toegevoegd aan het blog om duidelijk te maken dat ik het als aparte werelden zie, ondanks het gegeven dat de 'ouderwetse' opvoeding wordt gebruikt als inspiratie voor die vorm van volwassen rollenspel. 

 

Als zodanig wil ik wel communiceren over de aspecten die ik hier heb aangesneden, maar niet participeren als 'aanbrenger' en 'getuige', alsof dat wat zich heeft voltrokken in de sfeer van het rollenspel geacht wordt mij te compenseren. Dat brengt mij in een onmogelijke situatie, als iemand die 'snakt' naar het krijgen van straf de correspondentie gaat zien als een geweldig middel om dat uit te lokken. Plaatjes, filmpjes of gedetailleerde verslagen van de 'lustvolle' aspecten wens ik ook niet te ontvangen. Ik kan je niet verbieden enig rollenspel zo in te kleden als je zelf wil, maar hou mij er buiten. Om hier te kunnen functioneren moet ik vrij zijn om te kunnen schrijven wat ik denk, is het waardevol als je het briefgeheim respecteert, zoals ik dat van mijn kant ook doe, en je woorden oprecht, en zonder bijbedoeling bij mij binnen komen. Verwar de gespeelde wereld niet met de realiteit, want dat leidt tot misverstanden en verspilling van mijn tijd, wat een vorm van misbruik is.

Wees voorzichtig!

Op het oorspronkelijke blog stonden verhalen over slaag als échte straf. Ze waren niet bedoeld om de wereld van het 'volwassen vermaak' te voeden of te inspireren. Waar ik reacties kreeg van mensen die zich vermaakten met 'rollenspel', waren die eerder nadrukkelijk afwijzend. Door de opdracht om thuis te blijven, groeit de vraag naar 'porno', als ik de krant mag geloven. Het vergroot de kans dat mensen die hier eigenlijk niks te zoeken hebben hierheen worden geleid door hun onverzadigbare nieuwsgierigheid, en niet door een weloverwogen zoekopdracht.

Waar je volwassen bent voor de wet is het je eigen verantwoordelijkheid om toe te geven aan je lusten, of op de rem te gaan staan, binnen de grenzen die de wet aangeeft. Ben je (nog) niet volwassen, dan is het zaak dat je wegblijft bij 'volwassen vermaak'. Een advies dat ook niet misplaatst is als je weliswaar voor de wet volwassen bent, maar niet bij machte bent om het hoofd te bieden aan je meest primaire lusten, omdat waar je 'vandaag' zin in hebt, heel goed 'morgen' een flinke kater oplevert!

 

De bijdragen hier, in dit gedeelte van mijn website, zijn bedoeld om nieuwsgierige mensen wegwijs te maken in het labyrinth van onorthodoxe gevoelens en gedachten die samenhangen met die volwassen belangstelling voor slaag als straf. Op geen enkele manier is het bedoeld als een volledig overzicht van alle aspecten, en drijfveren. Waar sommigen op jeugdige leeftijd sterk het gevoel hebben dat een pak slaag hen goed zou doen, zonder te weten waar dat gevoel vandaan komt, of opgehangen aan een concreet incident, of reeks incidenten, wordt zo'n besef in onze tijd beschouwd als een 'lust'. Simpelweg omdat de mens, zelfs, of zéker op jeugdige leeftijd geacht wordt louter uit te zijn op de bevrediging van de eigen lusten. Anderen hebben dat gevoel nooit gehad, maar worden er pas op latere leeftijd toe aangetrokken. En sommigen hebben er helemaal niks mee, maar zien het als hun opdracht om alles een keer geprobeerd te hebben.

 

Iets vergelijkbaars met de hang naar het straffen van een ander. De één beschouwt het als een 'roeping', en ziet zichzelf als een 'natuurtalent'. De ander geeft toe aan wel érg primaire lusten waar het verstand bij stilstaat. En een derde heeft er niks mee, maar het verdrijft de verveling. 

 

Kortom, gebruik je verstand, en blijf uit de buurt van ervaringen die geen raakvlakken hebben met wat je écht wil. En denk na over de vraag waar die wens vandaan komt. Neem geen genoegen met 'libido' (lust) als 'verklaring', maar sluit het ook niet uit. Bedenk dat 'porno' (prikkel-beelden/teksten) zonder ervaring tot verslaving kunnen leiden. Overweeg hulp te zoeken als je bemerkt dat je nieuwsgierigheid je bij de hand neemt, en je gaandeweg je grenzen verlegt naar steeds extremer materiaal. In het bijzonder als het gepaard gaat met een groeiend verlangen naar ervaringen waarvan je op je klompen aan kunt voelen dat ze knap onplezierig (kunnen) zijn. Voor jezelf, en/of voor anderen. Ga er hoe dan ook niet vanuit dat wat jou inspireert in dit opzicht identiek is aan dat van anderen met een soortgelijke belangstelling.

Wees verstandig!

Op mijn reguliere blog, over opvoedkundige kwesties, waarschuwde ik al dat 'rollenspelers' nu de corona maatregelen aangrijpen voor scenario's die gebruikt worden als excuus voor 'straf', maar in hun belevingswereld is dat dus een beloning, want gewenst. Zolang het puur fantasie is, zonder échte schending, is er niets aan de hand. Het is jouw leven, jouw lust, jouw verlangen. Maar het wordt iets anders als échte schendingen worden gebruikt, omdat daardoor onschuldigen gevaar lopen. 

Zelfde probleem als ik eerder signaleerde, waarbij correspondentie die ik zelf serieus neem, en waar ik serieus op reageer, kennelijk werd gebruikt als 'munitie' in een spel waar ik niet aan deelneem, en ook niet aan deel wil nemen. Als psychologisch fenomeen al veel langer bekend, waar mensen die boos zijn op zichzelf ruzie zoeken met willekeurige vreemden, om de uitgelokte reactie te projecteren op hun eigen wangedrag, als ware het 'straf'. Zoals we ook onszelf belonen als we juist blij zijn met onszelf. Maar in de omgekeerde wereld van het 'volwassen rollenspel' zorgt dat voor een gigantische kortsluiting, en kan het gevaar opleveren voor jezelf, en kunnen anderen gevaar lopen.

 

Dat uitlokken van straf, ook waar het échte straf is, en geen onderhandse beloning, is voer voor psychologen. Het hoort hier, in deze reeks bijdragen, niet thuis, omdat ik hier slechts schrijf over een concreet verlangen bij volwassen mensen. Dus geen volwassen kinderen, ook al kruip je in de huid van iemand die nog niet volwassen is. Wat overigens maar een bescheiden deel is van die hele wereld van het 'volwassen rollenspel'. De scenario's die gebruikt worden, afgaande op wat het internet in de aanbieding heeft op dit vlak, is eindeloos gevarieerd. Van compleet gezocht en kolderiek, tot iets wat zou kunnen als een échte straf indien de betrokkenen ermee instemmen, en iets wat lijkt op een projectie van gebeurtenissen in de eigen jonge jaren, 'opgewaardeerd' naar een omgeving waar een straf mogelijk is die destijds niet tot de mogelijkheden behoorde. Of een 'herbeleving', om welke reden dan ook. Of het 'naspelen' van historische gebeurtenissen. En ga zo maar door.

 

Het is niet aan mij om te oordelen over je 'lusten', verlangens of begeerte. Ik hoop echter wel dat je er verstandig mee omspringt. 

 

Op de lange duur

Dit hele lemma over 'rollenspel' gaat over 'straf' die voor degene die 'gestraft' wordt een beloning is. De aard van die beloning verschilt. Maar het gaat exclusief over volwassenen, die instemmen met wat er op het programma staat. Bij voorkeur gaat het initiatief uit van degene die 'straf' krijgt, in die zin dat hij of zij 'leidend' is bij het opzetten van het programma. De 'straf' is in die zin gewenst, en daarmee een beloning. Wat echter niet hoeft te betekenen dat de hele ervaring plezierig is. 

 

De motivatie om 'straf' op te zoeken, uit te lokken, of ermee te flirten, zal verschillen van de één naar de ander. In eerdere bijdragen hier, voor dit aparte lemma op deze website, heb ik mij uitgesproken tegen geld als de beloning die motiveert, en waar het initiatief exclusief uitgaat van degene die 'straft', en degene die 'gestraft' wordt toegeeft, uit liefde, is dat ook problematisch. Je bent mij echter geen verantwoording verschuldigd, en alles binnen de wet is je eigen vrije keuze. 

 

Waar ik het had over het brede scala aan scenario's dat wordt gebruikt, verwijst dat naar de veelheid aan onderliggende overwegingen om 'straf' te willen, en hoe dat ervaren wordt als een beloning. Ik heb het nadrukkelijk niet over het commerciële materiaal waar de betaling een doorslaggevende rol speelt, en de vraag uitgaat van wat de consument van dat product verwacht. Ook al staat het buiten kijf dat degenen die daarin 'straf' krijgen als acteur of actrice doorgaans niet exclusief door het geld worden aangetrokken.

 

De beloning die wordt gezocht kan niets met de feitelijke 'straf' te maken hebben, die zelfs eerder als een échte straf, of tenminste als een offer wordt ervaren. Als een 'investering' dus om de beloning binnen te halen. Wat tot andere scenario's leidt dan wanneer de 'straf' zélf de beloning is. Daarom is dat aspect van die scenario's geen sluitpost, en is het misplaatst om het hele zaakje onder 'lust gedreven' activiteit te scharen. Een beloning kan wel degelijk betrekking hebben op de wens van betrokkene om zich te verheffen, wég van een 'lust-gedreven' bestaan. De waarneming van een 'uitgespeeld' scenario geeft geen uitsluitsel. Slechts de direct betrokkene kan er iets zinnigs over zeggen, met referte aan de gevoelens, emoties en gedachten die hem of haar tot die keuze brachten. 

 

In de praktijk zullen er bijna altijd vele overwegingen en argumenten een rol spelen. Sommigen moedigen aan om 'straf' uit te lokken of op te zoeken, terwijl anderen zwaar op de rem gaan staan. Een beslissing kan al jaren 'in de pen' zitten, of opkomen als een bevlieging. Of sluimeren, maar vleugels krijgen door een crisis, of omdat de kans op enig moment geboden wordt, als bij toeval, en die niet snel weer op je pad zal komen. Maar 'impulsaankopen' zijn zelden de beste 'deal'. Ook daarom is voorzichtigheid geboden, en is het te hopen dat je tijdens je opvoeding ook hebt geleerd 'nee' te zeggen tegen iets wat erg verleidelijk klinkt. 

 

Uiteraard is het hele leven een kwestie van optimaliseren en compromissen sluiten, en is het een recept voor doorlopende teleurstellingen als je in alles perfectie verwacht. Maar het grote gevaar hier is dat je terechtkomt in het exacte tegendeel van wat je zoekt in een wereld waarin het woord 'straf' alles kan betekenen, en dus niks betekent. Een flinke kater, mishandeling, en zelfs misbruik liggen op de loer als je niet weet wat je precies wilt, of het niet durft uit te spreken. De moed die daarvoor nodig is tekent je als volwassen. En met minder mogen mensen die zich op 'rollenspel' storten geen genoegen nemen. De 'rol' is dan ook slechts een rol, anders is er iets mis. 

 

Via die 'rol' kun je in het échte leven beloond worden op een manier die anders niet haalbaar is. Bijvoorbeeld een openstaande schuld vereffenen, een 'spanning' wegnemen, een avontuur beleven, in de huid van een ander kruipen, of je libido kietelen en niet veel meer dan dat. Maar weet waar je aan begint, en hoe je er weer mee op kunt houden als het tegenvalt, of als je er genoeg van hebt. Dat geldt voor veel meer keuzes die we maken in het leven, maar hier is dat echt wel iets om goed over na te denken. Is het niet veel meer dan een bevlieging, een 'lust', of iets 'nieuws', dan is het nog steeds je eigen verantwoordelijkheid om er aan toe te geven, of vanaf te zien. Maar het najagen van 'lusten' en bevliegingen maakt niet gelukkig op de lange duur. 

 

Weet wat je wil.

 

Waarom aandacht besteden aan 'rollenspel' met slaag en andere 'ouderwetse' straf als thema, waar het als 'spel' een beloning is (want gewenst), en dus geen straf? Gaat het bij 'ouderwetse' straf niet over het verheffen van degene die gestraft wordt, en is die lust gedreven activiteit niet juist volkomen ontbloot van moraliteit? Of, volgens sommigen, door zijn 'ontaarde' lading niet hoe dan ook volkomen immoreel? 

 

Het simpele gegeven dat mensen die zo 'geaard' zijn enquêtes invulden, en commentaren en mails stuurden, is toch niet voldoende om het serieus te nemen? Je kunt het toch buitensluiten? Doen alsof het niet bestaat? 

 

Dat is waar. Maar mijn aandacht werd getrokken door een niet gering aantal mensen die zich overgeeft aan 'rollenspel', die echter menen dat ze in hun jonge jaren slaag hadden moeten krijgen. Ik benadruk echter dat er minimaal evenveel zijn in die 'rollenspel'-wereld die het hele concept van slaag als straf in de jonge jaren radicaal afwijzen, en dat is de afgelopen tijd beslist de meest nadrukkelijk aanwezige groep geweest binnen die 'Lifestyle', voorzover men mij benaderde. En daarnaast zijn er degenen die in hun jonge jaren slaag kregen als straf, en als volwassene ook. En ieder met een ander verhaal. 

 

Maar hoe zit dat met die groep die nooit slaag kreeg, maar meent dat ze dat wel hadden moeten krijgen, en dan verzeild raken in de wereld van het 'rollenspel'? Hoe migreerden zij van een status waarin het hen 'overkomen' zou zijn als ze het wél gekregen zouden hebben, naar een status waarin ze het opzoeken? Waarin het wordt beschouwd als een 'lust-gedreven' activiteit. Wat te denken van een jonge Amerikaanse vrouw die er ooit als tiener getuige van was dan een vriendin van haar een flink pak slaag kreeg, waarna zij naar huis werd gestuurd, en thuis voor hetzelfde feit huisarrest kreeg, wat ze ervoer als een onrecht? En die, eenmaal volwassen, direct de eerste de beste kans te baat nam om dat pak slaag te gaan 'halen'? Of iemand die mij schreef met een vergelijkbaar verhaal, waarbij hij zelf echter in het geheel niet gestraft werd, maar een vriendje wel? Was daar direct al sprake van 'lust'? Of was het helemaal geen 'lust', ook later niet, toen die schuld werd ingelost? Kun je het iemand die daarmee worstelt uit zijn of haar hoofd praten? Moet je dat ook doen? Of juist niet? 

 

Voor mij als commentator geldt slechts één overweging. Wat wil hij of zij als volwassene? En is dat 'emancipatoir'? Leidt het tot verheffing, of het opheffen van een blokkade die verheffing in de weg staat? Of is het een pad naar verloedering en 'zedenverwildering'? Niet dat het mij iets aangaat. Het is niet mijn leven, en we leven in een vrij land, dus als je volwassen bent moet je doen wat je denkt dat goed is. Doen wat je denkt dat je gelukkig maakt. 

 

Voor de 'moderne' mens is het niet te begrijpen, maar wie behept is met 'ouderwetse' ideeën over hoe wij als mens functioneren, en strijden tegen het kwaad in onszelf, is het niet onbegrijpelijk dat je kunt spreken over straf als een voorwaarde voor verheffing. Niet specifiek één bepaalde straf, maar de straf die 'bij je past'. Als een van oorsprong op verheffing gericht gevoel, wordt gekaapt door een op verloedering gerichte activiteit, dan is dat tragisch. Waarmee ik echter niet stel dat ik degene ben die het recht opeist daarover te oordelen. Hooguit kan ik je helpen geen onverstandige keuzes te maken, waardoor je mentaal van de regen in de drup belandt. 

 

Het mislopen van een straf waar je die wel had moeten krijgen, of het niet krijgen van een bepaalde straf, die beter zou zijn geweest, ook al is dat gevoel omgeven met onzekerheid en aan elkaar tegengestelde gevoelens en gedachten, is nog geen reden om er een carrière van te maken! Denk goed na voor je stappen zet die je een andere wereld binnenvoeren, waar fysieke pijn en mentale stress niet persé tot doel hebben je te verheffen. 

 

Over de vraag welke 'volwassen activiteit' dient te worden aangemerkt als 'ontaard', en welke niet, doe ik geen enkele uitspraak. De wet stelt bepaalde grenzen, bijvoorbeeld waar het de leeftijd betreft van degenen die zich er aan over mogen geven, en daar kan ik mij uitstekend in vinden. Of iets waar volwassenen zich, met wederzijdse instemming, aan overgeven iets is wat bij mij past, of niet, is geen valide criterium om er een oordeel over uit te spreken. Of jij iets weerzinwekkend vindt, of juist opwindend, of dat je er helemaal de lol niet van inziet, is jouw zaak. Maar laat je niet meeslepen in een richting die haaks staat op wat jij wil!

Is het een perversie?

 

Moet je activiteiten in de sfeer van 'volwassen rollenspel' met straf als thema niet principieel afwijzen, omdat het een 'perversie' is? Mijn standpunt is dat enige menselijke activiteit die bijdraagt aan verheffing, groei, emancipatie, positief is voor diegene zelf, en zijn of haar omgeving. Wel binnen legale grenzen. De term 'perversie' is terug te voeren op het idee dat elke activiteit die kan worden teruggevoerd op de libido, slechts de voortplanting van de mens mag dienen, en anders weerzinwekkend is. Dat principe onderschrijf ik niet, ook al omdat onze activiteiten niet exclusief worden gestructureerd door maar één nauw omschreven aandrang. En ik ken meer dan genoeg verhalen van mensen die zich hieraan overgeven waarbij die geslachtsdrift geen (overtuigende) rol speelt.

 

Omdat verheffing, groei, emancipatie van volwassenen exclusief een zaak van die volwassene zelf zijn, die de enige is die kan beoordelen wanneer de balans in de eigen ontwikkeling is bereikt, onthoud ik mij van een oordeel op afstand. Wel zet ik, zoals in eerdere bijdragen hier al gesteld, vraagtekens bij geld en commerciële belangen als argument, en zie ik niet hoe vormen van 'slavernij' bij kunnen dragen aan de verheffing, groei, emancipatie van betrokkene. Dito waar het een concessie is aan een partner, en het niet vanuit de betrokkene zelf komt. 

 

Daarmee zeg ik iets over verheffing, emancipatie en groei waar niet iedereen zich in zal kunnen vinden. In mijn perceptie is het enige wat telt de vraag of iemand een goed mens is, in harmonie met zichzelf. Het pad daarheen is voor ieder van ons anders. Iemand is voor mij een goed mens als hij of zij op anderen gericht is, en niet exclusief op zichzelf. Als iemand een waardevol lid van de gemeenschap is. Waarbij het privéleven privé dient te zijn, en te blijven. En ieder van ons zelf mag uitmaken welk deel van het eigen leven, en de eigen belevingswereld, publiek is. 

 

In principe moet je mensen ook niet overvallen met teksten of beelden die voor de ander schokkend kunnen zijn, of in strijd met diens morele of ethische principes. Om die reden wil ik ook geen beeldmateriaal ontvangen van lezers, en moest ik besluiten om dit aspect van 'Ouderwetse' straf apart te zetten van het eigenlijke blog, hoewel het ermee verbonden is in de beleving van sommigen, en de zoekmachines. 

 

Het is in principe niet nodig dat we het eens zijn over de vraag of het een 'perversie' betreft, zoals dat ook geldt voor homoseksualiteit en andere activiteiten die veel nadrukkelijker zijn terug te voeren op de libido, naast een weelde aan andere driften en overdenkingen. 'Perversie' is in laatste instantie een diskwalificatie die verwijst naar wat 'men' aanstootgevend vindt. Maar als 'men' er wel bij vaart, omdat betrokkene daardoor lekkerder in zijn of haar vel zit, wie zijn wij dan om daarover te oordelen? Nogmaals, de wettelijke limiet die een minimum leeftijd dicteert, is volkomen redelijk, en daarnaast mag er geen sprake zijn van misbruik. Maar ik zie geen kans om met zekerheid te zeggen of 'volwassen rollenspel' leidt tot verval en een vermindering van de kwaliteit van het leven in algemene termen als aan de door mij geschetste randvoorwaarden wordt voldaan. Verder is het jouw leven.

Bij twijfel niet inhalen!

Mijn stelling is, dat toegeven aan een verlangen naar straf, niet per definitie strijdig is met de opdracht om te streven naar emancipatie. Waarbij emancipatie staat voor persoonlijke groei. De termen 'sub' (voor iemand die onderworpen is), of zelfs 'slaaf/slavin', staan mij persoonlijk erg tegen. Ik vel daarmee geen oordeel over jou, of over de fantasieën, dromen of spelletjes die je bezig houden. Het is iets persoonlijks. Ik kijk niet neer op mijn medemens zolang die er niet op uit is een ander willens en wetens schade te betrokkenen. 

 

Bij een (gepaste) straf is geen sprake van schade, want de opzet is juist om schade die reeds is aangericht te compenseren, en schade in de toekomst te voorkomen. Daarbij is een straf 'gepast', als die functioneel is. Niet zwaarder dan nodig, maar ook niet te licht. De ellende is dat dit voor elk individu, en elke situatie, anders is. En daar gaat mijn reguliere blog over. 

 

Bij een verlangen naar straf ligt dat in zoverre anders, dat degene die straf wenst daar een duidelijk beeld bij heeft. Maar is het verheffend? Of vernederend? Leidt het tot groei? Of tot krimp? Respecteer je jezelf daarna meer, of minder? Versterkt het een minderwaardigheidsgevoel? Of brengt het je terug op aarde?

 

In alle gevallen waarin het een reeds bestaand minderwaardigheidsgevoel versterkt, zou ik er érg mee oppassen! Sterker nog, ik zou het afraden. Maar in bepaalde gevallen is dat minderwaardigheidsgevoel het directe gevolg van een idee dat je niet 'compleet' bent zonder een bepaalde ervaring, zoals straf. Of een bepaalde straf. Voer voor psychologen, maar wie het daar niet uit wil leggen om via therapie te worden verlost, zal wellicht toch sterk de behoefte hebben om te gaan experimenteren. Onder andere voor die groep heb ik deze aparte sectie van mijn website ingericht. 

 

In alle gevallen waarin sprake is van een verlangen naar straf, is de straf zelf een beloning. Ook als de directe ervaring pijnlijk en/of beangstigend is. Het is daarbij van het allergrootste belang dat je verrassingen zoveel mogelijk uitsluit. Ga niet akkoord met iets 'wat er op lijkt', of met een willekeurige vreemde die je niet kent. En daarmee doel ik meer in het bijzonder op contacten die je opduikt via een 'kennismaking-site', met wie je verder nog geen twee woorden hebt gewisseld, puur op grond van 'belangstelling'. Ga er niet vanuit dat degene die bereid is jou die straf te geven begrijpt hoe jouw verlangen gestructureerd is. 

 

Dat laatste geldt natuurlijk voor iedere kennismaking via het internet, maar hier zéker ook, want het spectrum van wat doorgaat voor straf in de 'rollenspel-wereld' is angstaanjagend groot. Zelfs als je de controle juist uit handen wilt geven, omdat dat bij je beleving past, is het absoluut noodzakelijk dat je helder schetst wat je voor ogen staat. Liefst uiteraard met iemand die je volledig kunt vertrouwen, omdat het je bestaande partner is. Maar als je dat niet ziet zitten, spring dan niet zomaar in het diepe, want dat kan een behoorlijk traumatiserende ervaring zijn. 

 

Het pad dat voor jou naar dat verlangen leidde, is een goed aanknopingspunt om duidelijk te maken hoe dat verlangen gestructureerd is. Ook voor jezelf. Daaruit valt ook wel af te leiden of het de kant op gaat van een verheffende ervaring, of juist niet. Bedenk ook dat een verheffende ervaring betekent dat er een moment kan komen waarop je die straf niet meer nodig hebt. Een relatiecontract 'tot de dood je scheidt' is dan niet handig als de ander dat niet begrijpt. 

 

Mijn eigen weerzin tegen het verdienen van geld met dit soort activiteiten vertaalt zich in het advies om zeker niet om die reden straf op te zoeken, maar als je volwassen bent moet je het zelf weten. En als je niet volwassen bent is dit geen onderwerp voor jou als het activiteiten behelst die anderen als seksueel getint zullen zien. En dat is sneller dan je denkt! In dat geval heb je aan mij ook niks als iemand die je kunt gebruiken als klankbord, want ik wil hoe dan ook geen contact met minderjarigen via het internet. En dat geldt over ieder denkbaar onderwerp, en niet alleen de onderwerpen die hier op deze website aan de orde komen. Ik heb grote bedenkingen tegen websites die via het internet kinderen willen helpen, met wat dan ook. Of dat nou huiswerk is, problemen thuis, of vragen in de persoonlijke sfeer. Ik begrijp de goede bedoelingen, maar heb er geen fiducie in, tenzij het niet veel meer is dan een eerste contact, waarna de feitelijke hulp in een gecontroleerde omgeving geboden wordt. 

 

Zoals alles in deze sectie van deze website is dit geen professioneel advies. En niet het advies van een 'ingewijde'. Het zijn mijn oprechte gedachten, gevormd op basis van 'feedback' van lezers en lezeressen, en wat ik erover ben tegengekomen in de loop der jaren. Bij twijfel, niet inhalen!

 

Zoals in de Introductie vermeld, gaat deze reeks bijdragen niet over 'ouderwetse opvoeding', maar over de behoefte van sommige volwassenen om 'ouderwetse opvoeding' te 'spelen'. Lees de Introductie voor de toelichting!